Förskola

Familjer där vårdnadshavarna arbetar eller studerar erbjuds plats i förskola enligt kommunens gällande riktlinjer. Förskolans verksamhet regleras i Skolverkets läroplan för förskolan. Läroplanen anger att förskolan är första steget i kommunens utbildningssystem.

Allmän förskola

Alla tre-, fyra- och femåringar samt de sexåringar som ännu inte börjat förskoleklass eller den obligatoriska skolan har rätt till allmän förskola. Det är en avgiftsfri skolform som erbjuds max 15 timmar per vecka, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Allmän förskola är en del av den vanliga förskolan. Den syftar till att ge fler barn möjlighet att delta i förskoleverksamheten från en tidig ålder. Den allmänna förskolan erbjuder alla barn pedagogisk stimulans och gruppgemenskap och förbättrar därmed barnens möjligheter till lärande och en positiv utveckling.

Särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, ska enligt skollagen ges den omsorg som deras speciella behov kräver.

Förskola med finskspråkig personal

Tillhör du någon av Sveriges nationella minoriteter med nationella minoritetsspråket finska?

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk omfattar ett förstärkt skydd och stöd av förvaltningsområdena för språken samiska, finska och meänkieli. Degerfors kommun är en del av det finska förvaltningsområdet vilket betyder att kommunen är skyldig att ge det finska språket ett förstärkt skydd och stöd.

Om du eller ditt barn identifierar sig med någon nationell minoritet med minoritetsspråket finska så har du eller ditt barn förstärkta rättigheter. Du avgör själv om du tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna. Det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med. Minoriteters tillhörighet hänger inte alltid samman med ett minoritetsspråk, exempelvis så finns det romer som talar finska.

När du ansöker om plats inom förskolan finns en ruta på ansökningsblanketten där du bockar i om du önskar en förskola med finskspråkig personal.

Finskan är grunden för vår egen kultur Pdf, 386.1 kB.

Suomen kieli on kulttuurimme perusta Pdf, 400.5 kB.

Länk till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unikum

Övrigt

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspeng innebär att kommunen är skyldig att godkänna barnomsorgsformer i enskild regi, under förutsättning att de uppfyller de krav som gäller för kommunal barnomsorg.

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Kommunernas godkännande är en förutsättning för att en enskild huvudman ska ha rätt till bidrag. Den verksamhet som får bidrag måste uppfylla de krav på kvalitet och säkerhet som ställs i skollagen - samma krav som ställs på motsvarande kommunal verksamhet.

Syftet med att införa en barnomsorgspeng är att öka föräldrarnas möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Med barnomsorgspeng skapas nya förutsättningar för att starta olika former av verksamheter.

Blankett finns på sidan "E-tjänster och blanketter".
De riktlinjer som gäller för godkännande av enskild förskola finns på sidan "Regler och styrande dokument".

Till toppen av sidan