Så arbetar vi med...

Kommunen arbetar övergripande med en rad olika frågor som berör medborgarna på olika sätt.

Det handlar om press och informationsfrågor, integration med mera.

I vår dagliga verksamhet har vi också tagna mål som vi arbetar utifrån.

Läs mer om var och ett av dessa områden under rubrikerna nedan.

Press och information

Presskontakt: Evelina Holmkvist, tel: 0586-482 39

Den grafiska profilen ska stärka vår gemensamma identitet och ger Degerfors kommun en tydlig profil. Den är också ett stöd i Degerfors kommuns kommunikationsarbete och för de leverantörer som gör grafiska arbeten åt kommunen.

Här hittar du även Degerfors kommuns logotypen i olika varianter. Kontakta oss om du vill ha logotypen i annat format än .eps.

Integration

Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor oavsett bakgrund.  Kommunen arbetar på med integration dels i en ordinarie flyktingverksamhet men också i olika integrationsprojekt.

Kommunens intergrationsplan Pdf, 154.9 kB.

Minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om minoriteter och minoritetsspråk,som bygger på regeringens minoritetspolitiska strategi, ska skydda Sveriges nationella minoriteter. Stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk.

Alla myndigheter är skyldiga att informera de nationella minoriteterna om deras språkliga rättigheter, både på svenska och på respektive minoritetsspråk. Den skyldigheten gäller för alla fem minoritetsspråk oavsett om myndigheten tillhör ett förvaltningsområde eller inte.

För mer information hänvisar vi till minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., sametingets webbplats för nationella minoriteter.

Våld i nära relationer

Degerfors kommun har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Här kan du hitta information om vart du som varit utsatt för hot eller våld av närstående kan vända dig - eller om någon du känner drabbats. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld.

Socialtjänsten 
Socialtjänsten arbetar aktivt för att erbjuda alla våldsutsatta det hjälp och stöd de behöver. Socialtjänsten arbetar även för att alla våldsutsatta barn som bevittnat våld ges adekvat stöd och hjälp

Du får hjälp av oss
Socialtjänsten erbjuder olika former av hjälp och stöd till personer som utsätts för olika former av våld av närstående. Socialtjänsten erbjuder stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp i syfte att hjälpa dig att förändra din situation. Vi kan också hjälpa dig med att vid behov få ett skyddat boende.

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • rådgivning och stöd
 • ekonomisk hjälp
 • skyddat boende
 • stöd till barn
 • stöd till våldsutövare.


Vad är våld och hur kan det se ut?
Fysiskt våld kan vara att bli slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret, bli fasthållen, med mera.
Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller att bli påtvingad andra sexuella handlingar.
Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot mot en person, barn eller husdjur. Även att bli förlöjligad ingår i psykiskt våld.
Social utsatthet kan innebära att bli isolerad och inte få umgås med familj, släkt eller vänner.
Materiell och ekonomisk utsatthet är om någon tvingas underteckna dokument som ger negativa konsekvenser eller att egendom förstörs.
Personer beroende av vård eller omsorg kan även utsättas för vanvård eller försummelse som otillräckligt med mat, bristande hygien eller undanhållande av medicin.

Handlingsplan avseende socialnämndens arbete mot våld i nära relationer

Läs mer i vår broschyr Våld i nära relation Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Tel: 0586-481 00 (växel)

 

Konsumentvägledning

Konsumentrådgivningen ger dig som invånare i Degerfors kostnadsfri och opartisk rådgivning inom det konsumenträttsliga området.

Idag kan vi handla på många olika sätt. Via internet, telefonförsäljning, hemförsäljning eller i affären. Ofta blir det rätt, men ibland blir det fel och vad gäller då?

Om du är missnöjd efter ett köp kan vi på konsumentrådgivningen ge information, och stöd till självhjälp vid reklamationer. Du kan också få tips om vad du bör tänka på inför ett köp av varor eller tjänster.

Konsumentrådgivningen erbjuder även förebyggande och utåtriktad information, till exempel föreläsningar om konsumenträtt och privatekonomi.

Din rätt som konsument - Vad är det som gäller

 • telefon- och hemförsäljning
 • muntliga och skriftliga avtal
 • kan jag ångra ett köp?
 • finns det något som är gratis?
 • har du fått en faktura på något som du inte beställt?


På konsumentverkets sida hittar du svaret på en rad konsumentfrågor.

Har du frågor eller behöver hjälp - kontakta konsumentrådgivningen!

Kontakt

Konsumentrådgivningen har semesterstängt 6 juli-6 augusti.

Tidsbeställning och telefonrådgivning.

Telefon 0586-615 60

Telefontid måndag-torsdag kl 10-12

E-post: konsumentrad@karlskoga.se

Jämställdhet

CEMR-deklarationen om jämställdhet (Council of European Municipalities and Regions) är en europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. CEMR kan jämföras med SKL (Sveriges kommuner och landsting) på europeisk nivå. Totalt har 122 kommuner/regioner skrivit under CEMR-deklarationen i Sverige.

När Degerfors kommun antog deklarationen i februari 2018 så uppmanades kommunen att ”underteckna den", att offentligt ta ställning för jämställdhetsprincipen och att inom sina områden fullgöra sina åtaganden enligt deklarationen. För att säkerställa att dessa åtaganden fullgörs förbinder sig varje undertecknare att upprätta en jämställdhetsplan där den redovisar sina prioriteringar och åtgärder samt de resurser som skall tilldelas för ändamålet. Vidare förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer inom sin kommun respektive region i syfte att främja skapandet av verklig jämställdhet.”

Mångfald

Jämställdhet och mångfald är en grundläggande rättighet och en strategisk fråga för Degerfors kommun. Jämställdhet och mångfald är en självklar del av kommunens personalpolitik och en kvalitetsfråga då det gäller kommunens tjänster.

Med jämställdhet och mångfald menar vi:

 • alla människor har lika värde oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
 • kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina liv
 • främja att alla individer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet.

Du hittar hela Degerfors kommuns mångfaldspolicy på sidan "Regler och styrande dokument"

Till toppen av sidan