Målet: Öka måluppfyllelsen och integrationen

I ungefär ett års tid har kommuninvånare, kommunanställda och politiker deltagit i olika workshops med målen att öka måluppfyllelsen i skolan bland utlandsfödda samt öka integrationen. För att förstå problemen och nå målen har Degerfors kommun tagit hjälp av Förnyelselabbet, som är experter på att synliggöra utmaningar och hitta nya vägar framåt.

Degerfors Kultur- och utbildningsförvaltning har inlett ett projekt som finansieras av Skolverket som heter Riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska. Syftet med projektet är att stärka Degerfors kommuns förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen så att måluppfyllelse, kunskapsutveckling och likvärdighet ökar i kommunens förskolor och skolor. Inom detta projekt ingår flera olika insatser där en av insatserna är att skapa en Plan för ett större interkulturellt samspel.

I denna process har Degerfors kommun tagit hjälp av Förnyelselabbet för att göra en kartläggning. Förnyelselabbet beskriver sitt sätt att leda processer enligt följande:

Labba fram förnyelse: När aktörer och invånare samlas i ett labb runt en utmaning skiftas ofta perspektiv. Aktörer får syn på andra aktörer och framför allt på hur deras tjänster påverkar invånares hela liv. Genom att samlas och skapa en gemensam problembild kan aktörer lättare förstå vad som behöver förnyas i sin organisation, mellan organisationer eller till och med nationellt för att bättre möta sina användare.

Förvaltningschef Christer Carlsson och Örjan Samuelsson (S) "labbar".

Förnyelselabbet har träffat nyanlända barn och föräldrar för att prata om hur vardagen fungerar i Degerfors kommun och hur relationen med skolan fungerar. Degerfors kommun har i olika arbetsgrupper sedan fått ta del av svaren och har utifrån dessa "labbat" för att skapa en gemensam problembild.

Pedagoger, lärare, studiehandledare, elevhälsoteam, tjänstepersoner, politiker och framför allt de som Degerfors kommun riktar sin verksamhet mot, det vill säga barn och vårdnadshavare, har också deltagit vid flera aktiviteter. I dessa aktiviteter har det blivit många positiva möten med insikter, skratt och en ökad respekt för varandras betydelse i ett större interkulturellt samspel.

För Degerfors kommuns del handlar nästa steg om att förmulera en plan för hur ett större interkulturellt samspel ska skapas utifrån det som kartläggningen visar. Detta ska ske inom kultur- och utbildningsförvaltningen med befintliga medel och den önskade effekten är att elever får en högre måluppfyllelse i skolan samt att de nyanlända familjerna blir mer delaktiga i samhället.