Minoritetsspråk

Här kan du läsa om Degerfors arbete med främjandet av minoritetsspråk och fylla i enkäter för att hjälpa oss i vårt arbete.

Lagen om minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724), minoritetslagen, trädde i kraft i Sverige januari 2010. Lagen beskriver minoriteters rättigheter i hela landet och i förvaltningsområdena; finska, meänkiel och samiska.

Alla kommuner och andra myndigheter har en skyldighet att informera minoriteter om deras rättigheter. De har också en skyldighet att skydda minoriteternas språk och kultur. Barn och ungas rätt att utveckla sitt språk och sin kultur är särskilt viktig. Dessutom ska kommuner och andra myndigheter ge minoriteter rätt att påverka i ärenden som rör dem.

Degerfors kommun är en finsk förvaltningskommun

Degerfors kommun är sedan 2014 en del av finskt förvaltningområde Öppnas i nytt fönster.. En finsk förvaltningskommun är skyldig att organisera till exempel förskola och äldreomsorg på finska, om någon begär det. Den som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakt med kommunen har rätt att göra det både muntligt och skriftligt.

Från och med den 1 januari 2019 förstärktes lagen ytterligare. Alla svenska kommuner ska till exempel skriva mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och de ska på begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar.

För att genomföra lagens intentioner vill Degerfors kommun kartlägga och uppdatera de nationella minoriteternas önskemål och servicebehov. Undersökningen är frivillig och förpliktar dig inte till något. Dela gärna information till dem som känner att de tillhör någon nationell minoritet. Del 1 gäller alla fem nationella minoriteter och del 2 gäller endast den sverigefinska minoriteten.

Gå till vår finskspråkiga sida för finskt förvaltningsområde Öppnas i nytt fönster.

Informaatio kaikille talouksille kansallisista vähemmistöistä

Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki (2009: 724), vähemmistölaki, on ollut voimassa Ruotsissa tammikuusta 2010 lähtien. Laki kuvaa vähemmistöjen oikeuksia koko maassa sekä hallintoaluekunnissa; suomi, meänkieli ja saame.

Kaikilla kunnilla ja muilla viranomaisilla on velvollisuus tiedottaa vähemmistöä heidän oikeuksistaan. Heillä on myös velvollisuus suojella vähemmistöjen kieltä ja kulttuuria. Erityisen tärkeää on lasten ja nuorten oikeus kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Lisäksi kuntien ja muiden viranomaisten on annettava vähemmistöille oikeus vaikuttaa heitä koskevissa asioissa.

Degerforsin kunta on ollut suomen kielen hallintoaluekunta Öppnas i nytt fönster. vuodesta 2014 lähtien. Suomen kielen hallintoaluekunta on velvollinen järjestämään esimerkiksi. esikoulua ja vanhusten hoitoa suomeksi mikäli joku sitä haluaa. Niillä, jotka haluavat käyttää vähemmistökieltään yhteydessä kuntaan, on oikeus tehdä se sekä suullisesti että kirjallisesti.

1. tammikuuta 2019 alkaen lakia vahvistettiin entisestään. Kaikkien Ruotsin kuntien on esimerkiksi kirjoitettava vähemmistöpoliittista työtä koskevat tavoitteet ja suuntaviivat, ja ne on pyynnöstä jätettävä viranomaiselle, jolla on lain seurantavastuu.

Täytä kysely mielellään verkossa, mutta jos haluat kyselylomakkeen paperimuodossa, voit hakea sen kunnan vastaanotosta, Nämndhuset. Suomalainen kyselylomake on saatavana myös Suomi-seuralta. Voimme myös lähettää sen sinulle postitse - ota yhteyttä hallintoalueen kehittäjään.

Till toppen av sidan