Hemsjukvård och rehabilitering

Kommunal hemsjukvård omfattar sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad, personlig assistans och dig som får hjälp via socialpsykiatrin.

Ansvarsfördelning mellan kommunen och Region Örebro län

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar de som bor i särskilda boendeformer och vistas på korttidsboende. Kommunen ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som vistas på dagverksamhet.

Genom överenskommelse med Region Örebro län omfattar kommunens hälso- och sjukvårdsansvar även ansvaret för sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad (somatisk och psykiatrisk), rehabilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar insatser av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Region Örebro län ansvarar för läkarinsatser.

Kommunal hemsjukvård

Kommunal hemsjukvård

Degerfors kommun eftersträvar att alla som vill så långt det är möjligt ska ges förutsättningar att bo kvar hemma i sin bostad.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan till exempel vara hjälp med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad.
En annan del av hemsjukvården är rehabilitering. Mer information finns under rubriken rehabilitering och hjälpmedel.

Vem kan få hemsjukvård?

Den som har stora svårigheter att ta sig till vårdcentralen och har ett varaktigt eller vid enstaka tillfällen återkommande behov. Hemsjukvård kan fås oavsett ålder.

Hur får du hemsjukvård?

Du vänder dig till vårdcentralen. Om personalen där anser att du behöver hemsjukvård kontaktar de kommunen. En vårdplanering görs sedan då ansvaret lämnas över till kommunen.

I samband med utskrivning från sjukhus kan också en vårdplanering göras där behovet av hemsjukvård beslutas.

När du inte längre uppfyller kriterierna för hemsjukvård så skrivs du ut från kommunens hälso- och sjukvård. Uppstår sedan nytt behov så får du vända dig vårdcentralen.

Vem utför hemsjukvården?

Insatserna utreds och beslutas av kommunens distriktssköterskor. Distriktssköterskan kan själv utföra insatsen eller delegera den till annan sjukvårdskunnig personal i hemvården. Vid behov sker samverkan med vårdcentral och sjukhus.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad enligt fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst. Läs mer om de olika avgifterna på sidan Avgifter och taxor.

Rehabilitering

Dagrehab

Dagrehab erbjuder rehabilitering, social samvaro och avlastning. På dagrehab vistas du i omgångar. Verksamheten finns på Letälvsgården och har öppet alla vardagar i veckan.
För att komma till Dagrehab sker ansökan via kommunens biståndshandläggare.

Dagrehab ska ge en meningsfull vardag genom social gemenskap samt avlasta anhöriga. Syftet är att bryta ensamhet och isolering, förlänga kvarboende i det egna hemmet, minska hemvårdsinsatser och öka livskvaliteten för den enskilde. Verksamheten har sin utgångspunkt i IBIC, Individens behov i centrum.

Dagrehab ska också tillhandahålla möjligheter till såväl individuell träning som gruppträning. Utöver fysisk träning så ska verksamheten även erbjuda kognitiv träning, för att stärka de äldre i sin vardag.

Arbetsterapeut

Efter sjukdom eller skada hjälper arbetsterapeuten till att bedöma och träna upp eller kompensera nedsatt aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuten är behjälplig vid utprovning av hjälpmedel och ev. bostadsanpassning.

Arbetsterapeuterna kontaktas enklast per telefon, men även remiss från andra yrkeskategorier tas emot.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

MAS och MAR ansvarar för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården som omfattar kommunens handikappsomsorg, särskilda boenden och hemsjukvård.

Ansvaret gäller för den vård och behandling som ges till våra vårdtagare samt för de krav som ställs på läkemedelshantering, rehabilitering, dokumentation och anmälan av skador i hälso- och sjukvårdsverksamheten. MAS och MAR har också ansvar för att samverkan och samordning med andra vårdgivare inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt för vårdtagaren. MAS och MAR arbetar fortlöpande med uppföljning och utveckling av riktlinjer i verksamheten. De har skyldighet att på olika sätt ingripa i vården av enskilda vårdtagare om det är nödvändigt för att garantera vårdtagaren en trygg och säker vård.

MAS och MAR ansvarar för att händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig skada anmäls till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt HSLF-FS 2017:41 (Lex Maria).

Kontakta Medicinskt ansvarig sköterska, Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Hjälpmedel

Hjälpmedel är ett stöd för personer med rörelsenedsättning till följd av skada, sjukdom eller ålder som behövs för att klara av vardagen.
Hjälpmedel förskrivs av en arbetsterapeut utifrån hälso- och sjukvårdslagen HSL. Degerfors kommun ansvar för omvårdnadshjälpmedel som:

  • Personlyft - golvlyft, taklyft, stålyft
  • Omvårdnadssängar
  • Förebyggande madrasser
  • Mobila hygienstolar
  • Förflyttningshjälpmedel – glidlakan, glidbrädor, vridplatta

Region Örebro län ansvarar för rullstolar och kommunens arbetsterapeuter hjälper till vid utprovningen.

Dagvård Gästis

Gästis erbjuder dagvård för personer med demenssjukdom. Verksamheten finns på Västergården och har öppet alla vardagar i veckan. Ansökan till dagvård sker via kommunens biståndshandläggare.

Gäster demenssjukdom

Gästerna på Gästis är indelade utifrån sina behov, intressen och förutsättningar.Gästis ska tillämpa en personcentrerad vård och omsorg i dagverksamheten. Vi arbetar med individstöd till de gäster som av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig gruppverksamhet.

Gästis har fyra antagna projektmål som verksamheten arbetar efter:

  • Tillämpa personcentrerad vård och omsorg i dagverksamheten
  • Salutogent förhållningssätt (hälsofrämjande, se det friska i människan), stärka den enskilde med demenssjukdom till att känna en känsla av sammanhang och mening
  • Miljö (interiör och exteriör)
  • Samverkan - multiprofessionellt, teambaserat arbetssätt möjliggör helhetsperspektiv kring den enskilde med demenssjukdom

Aktiva dagar

Ett urval av tänkbara aktiviteter på Gästis är: Sittgymnastik, tipspromenad, herr och damcafé, bokklubb, kubb, krocket, boule, cirkelträffar, sällskapsspel, dans, musik, teater, skapande, föreläsningar, temadagar, trädgård, bakning, matlagning, karaoke, allsång, bio, sportevenemang, utegym, parcyklar, pubkvällar, slöjd, ”rullande kiosk”, sinnesrum, sinnesträdgård, djur, generationsmöten (äldre och barn samverkar i aktiviteter), utflykter och resor. Stort fokus kommer att läggas på att tillgodose individernas behov.

 

Till toppen av sidan