Elevhälsa

Elevhälsoteamet ger stöd till elever, barn och föräldrar. Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsoteamet arbetar med:

 • stöd till elever, barn och föräldrar i skola/förskola såväl pedagogiskt som ur ett hälsoperspektiv
 • stöd till arbetslag inom skola och förskola avseende specialpedagogiskt arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Elevhälsans läkare, legitimerade sjuksköterska och psykolog är skyldig att föra patientjournal när de ger hälso- och sjukvård till en elev.

Elevhälsoteamet

Skolsköterska

 • genomför hälsobesök och vaccinationer
 • utför mottagningsarbete och medverkar vid skolläkarmottagning
 • genomför miljömedicinskt arbete, till exempel registrering av olycksfall
 • sköter dokumentering och journalhantering för skolhälsovården
 • ansvarar, tillsammans med skolläkare, för den medicinska delen i en basutredning.

Kurator

 • utför stödjande och behandlande samtal med enskild elev
 • arbetar med organisatoriskt arbete, konflikt- och krishantering i samråd med övrig personal på skolan
 • utför flerpartssamtal med elev, föräldrar och lärare i sociala frågor som berör skola och hem
 • ansvarar för den sociala delen i en basutredning.

Specialpedagog

 • konsulterar pedagoger och elever i pedagogiska frågor
 • ger pedagogisk handledning till föräldrar och pedagoger utifrån elever som är i behov av särskilda stödinsatser, exempelvis vid olika funktionshinder
 • kartlägger, utreder och följer upp skolans pedagogiska arbete
 • driver pedagogiskt utvecklingsarbete
 • ansvarar för den pedagogiska delen i en basutredning.

Skolpsykolog

 • bidrar med psykologisk kompetens i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet
 • bidrar med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
 • ger handledning och konsultation till rektorn och övrig pedagogisk personal
 • kartlägger och analyserar elevernas och skolans behov, föreslår och genomför hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärderar och utvecklar dessa
 • arbetar i samverkan med lärare, elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal med pedagogiskt inriktade insatser för att stödja elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling och stödjer utvecklingen mot utbildningens mål
 • genomför på rektorns uppdrag psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer, för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
 • bidrar vid kliniskt inriktade insatser såsom diagnostisering av intellektuell funktionsnedsättning inför beslut om mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola
 • tar till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Studie- och yrkesvägledare

 • stöttar och vägleder eleverna i sina studieval
 • tydliggör elevers möjligheter och konsekvenser av studieval
 • tydliggör för pedagoger och elevhälsans personal möjligheter och konsekvenser av elevers studieval
 • informerar och uppdaterar skolan om nyheter och förändringar rörande skola och studier.
Till toppen av sidan