Gata, park och trafik

Rondell i Degerfors med tre statyer

Information om kommunala gator, torghandel, trafikfrågor, parkeringar och lokala trafikföreskrifter.

På kommunens gator ansvarar Serviceförvaltningen för drift och underhåll av väg-, gång- och cykelvägnätet, t.ex. vinterväghållning, gatubelysning, reparationer och byggande.

Lokala trafikföreskrifter och andra trafikfrågor beslutas i trafiknämnden som numera är en del i servicenämnden.

Väg 205 och 243, genomfarten genom Degerfors mot Svartå och Åtorp ingår inte i kommunens ansvarsområde. Där är Trafikverket väghållare med ansvar för all drift- och underhåll samt intilliggande grönytor.

Serviceförvaltningens parkavdelning ansvarar för underhåll och skötsel av kommunens gräsytor, lekplatser, planteringar samt badplatser. Vidare så sköter man om kommunens närskog och skogsmark i samarbete med en extern entreprenör.


Till toppen av sidan