Bild på Ölsdalen med sjön Ölen i förgrunden.

LIS - Samråd 2

Ett reviderat förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) om landsbygds­utveckling i strandnära lägen (LIS) finns tillgängligt för samråd under perioden 24 maj – 30 juni 2021.

I Sverige finns särskilda strandskyddsbestämmelser vars syfte är att trygga allmänhetens tillgång till stränderna samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Strandskyddsbestämmelserna innebär i att man som princip inte får bygga eller anlägga något inom 100 meter från stränderna till sjöar och vattendrag. Det finns vissa undantag från strandskyddsbestämmelserna som ändå gör det möjligt att bygga intill vatten. Ett sådant undantag är att peka ut så kallade LIS-områden som står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Om kommunen beslutar om LIS-områden och länsstyrelsen godkänner dessa områden ökar möjligheten att upphäva eller ge dispens från strandskyddet, vilket då ger möjlighet att bygga och bedriva verksamheter närmare än 100 meter från stranden inom dessa avgränsade områden.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan under relaterad information samt på biblioteket och nämndhuset i Degerfors.

Synpunkter på förslaget kan framföras senast 30 juni 2021 till Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se

Till toppen av sidan