Podcast: Kommunfullmäktige 22 november

I listan nedan kan du se vilken tid kommunfullmäktige behandlar respektive ärende.

Ärendelista:

00:00 Fastställande av föredragningslista och val av justerare samt upprop

03:28 Ekonomisk månadsrapport kommunövergripande

07:40 Ekonomisk rapport från socialnämnden

08:06 Delårsrapport januari - augusti 2021 Överförmyndarnämnden

08:23 Delårsredovisning Finsam 1 januari - 30 juni 2021

08:33 Delårsrapport 2021, Taxe- och avgiftsnämnden

08:44 Delårsredovisning folkhälsonämnden januari till juli

08:59 Borgensavtal avseende swapavtal för Degerfors Energi AB, Degerfors Industrihus AB, Degerforsbyggen AB och Degerforsbolagen AB

10:05 Sammanträdestider för KSAU, KS och KF 2022

10:30 Reviderad grafisk profil

10:55 Revidering Hemsändningsbidrag

15:03 Riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunens mark och justering av arrendeavgift

31:25 Degerfors kommuns naturvårdsprogram

36:29 Rapport av ej verkställda beslut 2021

36:42 Svar på motion om äldrelinje

38:55 Svar på motion: Mini Maria mottagning i Degerfors

47:26 Svar på medborgarförslag: Föreslår en stödverksamhet till Hela människan.

47:56 Anmälan av medborgarförslag: Önskar/föreslår att Degerfors kommun sätter upp en flaggstång utanför Bosna

48:22 Anmälan av medborgarförslag: öppettider fritidsgården

48:35 Flytt av IT

50:26 Valärenden

51:24 Fråga från Jan Johannson (KD) adresserad till socialnämndens ordförande

54:36 Anmälan av motion: Mätta och energiska skolelever istället för skolelever som avstår skollunchen och äter smörgås

58:52 Revisionsrapport Delårsrapport 2021 för Degerfors kommun - (återremitterad KF § 121/2021-09-27)

1:03:20 Anmälan av motion: Hållbar mat - minska matsvinnet

1:05:27 Anmälan av motion: Återvinn platsen

Till toppen av sidan