Idag startar den nationella
kampanj, - och aktivitetsveckan ” En
vecka fri från våld

Under vecka 47 genomförs den nationella kampanjen En vecka fri från våld
där Karlskoga kommun och Degerfors kommun medverkar. Syftet med
kampanjen är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som
mäns våld mot kvinnor utgör, samt att sprida kunskapen om att våld går att
förebygga.

Det är nu tredje året som nätverket mot våld i nära relation uppmärksammar En vecka fri
från våld som sätter ljus på det förebyggande arbetet mot våld. Lokalt kommer det
spridas affischer och information i sociala medier var våldsutsatta kan få stöd och skydd.
Det finns även information till de som vill förändra ett våldsamt beteende.

Nätverket mot Våld i nära relation – förebyggande och främjande insatser, är
initiativtagare och samordnare av den lokala insatsen. Nätverket med representanter
från kommunen, region Örebro län, polisen, civila samhället, myndigheter och
organisationer arbetar mot våld i nära relation. Nätverket finns för samråd och
utveckling av det lokala arbetet kring våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Det
är ett lokalt forum för information och dialog kring både strategiska såväl som
utvecklingsfrågor med anknytning till områdena. Nätverket har en viktig funktion i
utvecklingen av kommunens samlande arbete. Syftet med nätverket är att skapa
samordning och samarbete för effektivare arbete. Nationellt leds kampanjen/initiativet
av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och
Sveriges kommuner och regioner.

”I kommunen arbetar vi med dessa frågor året om, men under denna
vecka – en vecka fri från våld – lyfter vi frågan extra. Tillsammans med
polis, sjukvård och flera myndigheter och organisationer ingår vi i det
lokala nätverket Våld i nära relationer. Det är en oerhörd kraft att vara
många som jobbar tillsammans för att göra skillnad för oss i Karlskoga
och Degerfors” berättar Maria Hög, samordnare Våld i nära relation."

Förhoppningen med kampanjen är att nå allmänheten och att fler pratar om våld i nära
relation och att det är tydligt var stöd kan sökas. Kampanjen kan i allra högsta grad verka
förebyggande då ytterligare våld och lidande förhindras när stöd sätts in. Alla
representanter i nätverket finns året runt för stöd, under En vecka fri från våld passar vi
på att uppmärksamma detta särskilt.

Till toppen av sidan