En person i varselkläder och hjälm arbetar på en elledning från en kran.

Nedsläckt gatubelysning i Degerfors ytterområden

Kommunen har kopplat bort elförsörjningen till gatubelysningen i vissa områden på grund av allvarliga risker i trafik- och elsäkerheten. En kontroll visade att utrustningen inte uppfyller dagens krav och kommunen arbetar för att ta ned belysningen och ta beslut om den ska ersättas.

I juli 2023 tog serviceförvaltningen tillsammans med servicenämndens arbetsutskott beslutet att helt släcka ned belysningen i delar av Degerfors ytterområden på grund av allvarliga risker i trafik- och elsäkerheten. Bland annat saknas beröringsskydd på elcentraler och det finns rostangrepp i anslutningspunkter. På vissa sträckor har även belysningsledningen raserat och har markkontakt.

De områden som berörs är följande:

 • Nysundsvägen från f.d järnverkets parkering och söder ut till Håkanbol
 • "Kosia" från Hultet och norr ut till Mölle
 • Lilla Strömtorp och norr ut till Jacobs Loge
 • Gräsholmsvägen och norr ut till järnvägskorsning

Uppdatering om arbetet med belysning i kommunens ytterområden 2023-12-22

Just nu pågår ett arbete med att ta ner stolpar i de ytterområden i Degerfors som är nedsläckta men entreprenören kommer sannolikt inte hinna färdigt före årsskiftet.

Kommunen har fått in en rapport från Nationella trafiksäkerhetsförbundet efter en riskbedömning av skolhållplatser och kommunens handläggare håller just nu på att granska och bedöma innehållet. Handläggarna kommer ge ett uttalade om rapporten så snart de satt sig in i materialet.

Kommunen har gett en entreprenör uppdraget att räkna på kostnader för nya belysningsutrustningar. Denna har meddelat att offerten inte blir färdig före årsskiftet men att den kommer så fort som möjligt i början av 2024.

För att kommunen ska kunna sätta upp ny belysning behöver Trafikverket ge sitt tillstånd och i tillståndsansökan behöver kommunen presentera ett omfattande underlag med ritningar, tekniska beskrivningar av material och utredningar av markförhållanden och omgivning. Detta innebär att kommunen behöver genomföra en upphandling av utredningen till tillståndsansökan. Kommunen förbereder just nu ett underlag för att genomföra en sådan upphandling.

Kommunen kommer fortsätta att informera så snart vi har mer information.

Demontering av belysning, kablar och stolpar

Trafikverket har godkänt att kommunen tar ner den osäkra belysingsarmaturerna på stolparna i de berörda ytterområdena. Entreprenören One-nordic har börjat ta ner belysningen och efter det kommer kommunen ta hand om kablar och stolpar.

Ingen tidsram för ny belysning

Det behövs installeras helt ny vägbelysning och när detta kan ske beror bland annat på tillstånd från Trafikverket. Kommunen har gjort en inledande beräkning på cirka 10 miljoner kronor för kostnaden som vi ska revidera så fort vi har möjlighet.

Serviceförvaltningen kommer att förslå en kostnad och utförande av en ny belynsing i områdena. Om det inte finns pengar i budgeten kommer frågan gå till politiken för beslut. I dagsläget har vi ingen tidsplan för när beslut för att ersätta belysningen kommer att tas.

Varför har Degerfors kommun släckt ner belysningen i ytterområden?

Orsaken till att kommunen har släckt ner belysningen i ytterområden är främst på grund av elsäkerhetsmässiga- och trafiksäkerhetsskäl.

Varför finns det inga planer på sätta upp ny belysning just nu?

Huvudskälet är att belysningen sitter på statlig väg och ansvaret inte längre ligger hos kommunen.

Kan kommunen själv betala och sätta upp en ny belysning?

Kommunen kan ansöka om ledningsrätt hos Trafikverket för att få tillstånd att installera och driftsätta vägbelysning på statlig väg. Om kommunen får ett tillstånd av Trafikverket kan kommunen sedan gå vidare med att sätta upp en ny belysning längs dessa sträckor som vi sedan själva får bekosta, underhålla och sköta driften på. Detta blir i så fall en fråga för politikerna att besluta om.

Finns det någon ny information om när kommunen har en beräknad kostnad för ny belysning?

Nej, ett externt företag gör kalkylen åt kommunen så snart de har kapacitet.

Har kommunen påbörjat en diskussion med Trafikverket angående belysningen?

Vi har en pågående dialog med Trafikverket om vad som gäller beträffande belysning inom de nedsläckta områdena. Det är tydligt från Trafikverkets sida att de inte kommer att sätta upp någon belysning på dessa sträckor där vi nu släckt belysningen.

Kan kommunen överlåta vägbelysning till Trafikverket?

Kommunen kan inte överlåta vägbelysning till Trafikverket utan att hela installationen har installerats och dokumenterats i enlighet med kraven i VGU (Vägar och gators utformning).

Kan privatpersoner installera egen belysning?

Du får installera belysning själv, men bara på egen fastighet och utanför vägområdet. Vid gränsfall utreds frågan så att det säkerställs att inget ljus läcker ut i körbanan.

Vad gäller med belysning på enskild väg?

En enskild väg är helt enkelt en väg som inte är en allmän väg eller gata. De personer eller fastigheter som drar nytta av vägen kallas väghållare. Oftast organiserar sig dessa människor i en grupp, som en samfällighetsförening eller en delägarförvaltning, för att ta hand om vägens skötsel. Ibland kan en person vara ensam väghållare för en enskild väg.

Som väghållare är det väghållarens ansvar att se till att vägen fungerar som den ska och hålls i gott skick. Det är även väghållaren som beslutar om belysning på den enskilda vägen.

Vem är det som ansvarar för infrastrukturfrågor som at bygga cykelbana och annat i ytterområdena?

Örebro län har ansvar för utveckling av statligt vägnät. De har ansvar för både vägar, gång- och cykelvägar längst med statligt regionalt vägnät. Regionen är de som prioriterar vilka åtgärder som ska utredas och byggas. Trafikverket är sedan den myndighet som genomför själva byggnationen och har ansvaret för underhållningen som snöröjning och skyltning.

Vem ser över säkerheten för barn, cyklister och fotgängare?

Att säkerställa elsäkerhetsbrister är en säkerhetsfråga och har högsta prioritet. Nedsläckningen påverkar dock tryggheten på vägen och nu måste kommunen se över säkerheten för skolskjutsar till exempel.

Det finns flera säkerhetsfaktorer att ta hänsyn till, men de två viktigaste säkerhetsaspekterna är el och trafik, som var för sig regleras i olika lagstiftning. Fel på elektrisk utrustning måste åtgärdas omgående. Övriga risker hanteras och åtgärdas så snart som möjligt och kan se olika ut beroende på vem som ansvarar för risken.

För att en väg eller gång- och cykelväg ska utvecklas eller byggas behöver vissa steg följas.

Vanligtvis är de följande stegen ske från idé till färdig väg:

 1. Någon lyfter ett problem eller ett behov, det kan t.ex. vara av en invånare, en kommun eller en region som lyfter behovet.
 2. Regionen prioriterar i sin länsplan och cykelplan vilka problem och behov i länet som behöver utredas. Detta görs utifrån olika kriterier som går att läsa i länets infrastrukturplaner. (Se länkarna, där har du två planer, en cykelplan och en länsplan)
 1. Regionen genomför utredningen och utredd åtgärd prioriteras in i regionens länsplan eller cykelplan (beroende på åtgärd) för genomförande. När pengar finns tillgängliga i länsplanen påbörjar de bygget eller installationen.

Kommunen får lyfta våra behov och åtgärdsförslag till Regionen igen under våren 2024 när det är dags att revidera länsplanen.

Du kan läsa mer om Region Örebro läns infrastrukturplanering här:

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 (regionorebrolan.se) Länk till annan webbplats.

Hur ska ni lösa skolskjutsen?

Nationella trafiksäkerhetsförbundet (NTF) kommer att göra en trafiksäkerhetsbedömning på i områdena där belysningen är släckt och vi har skolskjuts. NTF är en oberoende organisation som arbetar med kommuner i hela landet i trafiksäkerhetsfrågor. När kommunen får NTF:s bedömning och tar emot deras förslag på åtgärder arbetar NTF och kommunen tillsammans med att lösa eventuella risker.

Vilka trygghetsfrämjande åtgärder är möjliga?

Trygghetsfrämjande åtgärder kan vara installation av belysning på utvalda platser, användning av reflekterande skyltar och andra åtgärder för att öka synligheten och tryggheten för de barn som väntar på skolskjuts.

Kan ni sänka hastigheten förbi de påverkade områdena?

Utanför tätbebyggt område är det Länsstyrelsen som beslutar om hastigheten. Du som privatperson kan kontakta Länsstyrelsen om hastigheten på vägarna.

Inom tätbebyggt område har kommunen möjlighet att att besluta om föreskrifter av färdhastighet, stannande eller parkering. Då behöver kommunen först göra en utredning som sedan ska remitteras till Trafikverket. Kommunens beslut kan överklagas av Trafikverket.

Artikeln uppdaterades:

 • 12/10/2023 med mer detaljer om beslutsprocessen för att stätta upp ny belysning.
 • 18/11/2023 med vanliga frågor och svar
 • 29/11/2023 med fler frågor och svar inkomna från allmänheten
 • 22/12/2023 med en statusuppdatering från serviceförvaltningen om nedmontering av stolpar, trafiksäkerhetsrapport från NTF, prisförslag för ny utrustning och förberedelser för ansökan till Trafikverket.
Till toppen av sidan