Förskoleklass

Barnets första kontakt med skolan är när de börjar i förskoleklass samma år de fyller 6 år. Förskoleklass ska stimulera barnens utveckling och lärande. Den ska också förbereda dem för fortsatt utbildning. Undervisningen ska ge barnen möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Leken har stor betydelse för barnets utveckling i att skapa sociala relationer i samspela med andra barn.

I Degerfors kommun läger vi stor vikt vid barnens språkutveckling, ett rikt språk och språkförståelse är viktigt för barnens fortsatta utveckling och utbildning.

Förskoleklass är obligatorisk och följer samma läsårstider som grundskolan. Degerfors kommuns förskoleklasser ligger i direkt anslutning till våra grundskolor för åk 1 – 6. 

Inskolning i förskoleklass och fritidshem sker under maj – juni. Separat information skickas ut från respektive skola.

Fritidshem före och efter skoldagen

Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom att också gå på fritidshem. För vårdnadshavare som har barn som tidigare varit placerade inom förskola och är i behov av heldagsomsorg övergår förskoleplatsen automatiskt till en fritidshemsplacering vid placeringsskolan. Vårdnadshavare som inte är i behov av fritidshem efter förskolan ska själv säga upp barnets plats.

Här ansöker du om fritidshem för ditt barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skolskjuts

Degerfors kommun erbjuder skolskjuts för elever från förskoleklass tom åk 9. Det går inte att få skolskjuts till och från fritidshem.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om skolskjuts. Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Mer information finns på sidan om skolskjuts.

Hälsa och försäkring

Barn i förskoleklass har tillgång till skolhälsovård.

Alla barn som går i förskoleklass och fritidshem är olycksfallsförsäkrade.

Sök skola för ditt barn

Under januari månad sker valet till förskoleklass. Den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört kommer att få en blankett där man ska göra sitt val till förskoleklass. Båda vårdnadshavarna ska skriva under blanketten. Den som inte gör något aktivt val för sitt barn placeras barnet utifrån fastställda urvalskriterier.

Kommunens urvalskriterier

Som grund ligger kommunens fastställda organisation om antal elever på respektive skolenhet.

Närhetsprincipen innebär att en vårdnadshavares önskemål inte får gå ut över ett annat barns rätt till placering nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerat vid den skola som ligger närmast hemmet.

Kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål om den placering de vill ha medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Överklagan

Har du vill överklaga beslutet om skolplacering så är det två olika instanser beroende av vilket skäl som angivits för placering.

Om avslaget beror på att placeringen innebär betydande organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan beslutet överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagan skickas skriftligt till Degerfors kommun och ska innehålla datum, hur du vill ändra beslutet, argument för ändringen samt din underskrift.

Om beslutet grundar sig på närhetsprincipen går det inte att överklaga hos Skolväsendets överklagandenämnd. Däremot kan själva beslutsfattandet prövas i förvaltningsrätten. Där prövas om beslutet tagits på korrekt sätt men beslutets innehåll prövas inte.

Överklagan skickas till:

2. Degerfors kommun
693 80 Degerfors

Överklagan ska vara kommunen tillhanda senast 3 veckor efter att du mottagit beslutet.

Till toppen av sidan