Granskning av detaljplan Kvarnberg 1:78 med flera

Förslag till detaljplan för Västra Möckelnstranden – Kvarnberg 1:78 med flera (SMU-gården) finns tillgängligt för granskning 8 – 29 oktober 2019.

Planområdet är beläget längs Västra Möckelnstranden, inom ett område som benämns Kvarntorp, i norra utkanten av Degerfors tätort. Huvudsyftet med planen är att ändra användningssätt så att den föreningsgård som idag finns på fastigheten Kvarnberg 1:78 kan byggas om till bostäder av flerfamiljshustyp. Utöver befintlig byggnad kan även 10-20 nyproducerade bostadslägenheter byggas inom föreslagen byggrätt. Större delen av planområdet ligger inom strandskyddszonen varför strandskyddet i tillbörliga delar upphävs inom ramen för planläggningen.

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 8 juli – 22 augusti 2019. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samråds-redogörelse. Den väsentliga ändring som gjorts består i att addera bestämmelser som garanterar att fastigheten bara kan bebyggas med flerfamiljshus eller motsvarande och inte användas som en villatomt. Detta är ett krav för att upphävande av strandskyddet ska kunna medges. Därmed har även text som rör strandskyddet förtydligats och kompletterats. Några smärre gränsjusteringar har också gjorts. I övrigt är ändringarna mer av redaktionell art.

Det planförslaget medger bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § PBL.

Planhandlingarna finns tillgängliga här.

Planhandlingarna finns också tillgängliga på biblioteket i Degerfors Folkets hus och i Nämndhuset.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se senast 29 oktober 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Till toppen av sidan