Pågående planärenden

Ny detaljplan

Detaljplan för Högbergstorps industriområde – del av Högbergstorp 1:6 m fl har vunnit laga kraft 23 april 2024.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 25 mars 2024 § 19. Protokollsutdrag samt planhandlingar finns tillgängliga nedan samt hos kansliavdelningen.

Huvudsyftet med detaljplanen är att utvidga Högbergstorps industri- och verksamhetsområde mot söder och väster samt något i norr i enlighet med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) från 1993 (bekräftad i översiktsplan 2016).

Till toppen av sidan