Pågående planärenden

Antagen detaljplan

Kommunfullmäktige har den 25 mars 2024, § 19, antagit detaljplan för Högbergstorps industriområde – del av Högbergstorp 1:6 m fl.

Samråd om förslaget har ägt rum 22 december 2022 – 23 januari 2023. Efter revideringar/ kompletteringar har planförslaget hållits tillgängligt för granskning 21 november – 18 december 2023. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett gransknings­utlåtande.

Protokollsutdrag samt planhandlingar finns tillgängliga nedan samt hos kansliavdelningen.

Till toppen av sidan