Översiktsplan

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan, som ger en helhetsbild av kommunen, dels för kommunens egen planering dels för att vägleda andra myndigheter eller motsvarande. En översiktsplan ska redovisa:

  • grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden
  • kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras
  • hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen och iaktta gällande miljökvalitetsnormer.

En översiktsplan ska vara kommuntäckande, men ibland arbetar man med fördjupningar eller tillägg. En fördjupad översiktsplan omfattar endast ett geografiskt avgränsat område av kommunen. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen behandlar ett särskilt tema, tex vindkraft, och omfattar hela kommunen.

Översiktsplan, fördjupad översiktsplan och tematisk översiktsplan är vägledande dokument. För att åstadkomma bindande regler, måste detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas och antas.

Områdesbestämmelser är i princip en förenklad form av detaljplan, men begränsad att reglera ett fåtal funktioner. De kan t ex användas för att reservera ett visst område för en framtida vägsträckning, att förhindra ytterligare bebyggelse i känsliga områden, att ändra bygglovkrav för t ex ett befintligt industriområde. Läs mer om detaljplan och områdesbestämmelser på sidan detaljplan. 

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner i Sverige måste enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som täcker hela kommunens yta. En översiktsplan är ett politiskt strategidokument som visar ambitioner och
riktlinjer för den fysiska planeringen, d v s hur mark och vatten bör användas, hur bebyggelse bör
utvecklas och bevaras, hur infrastruktur bör förläggas, mm. Översiktsplanen visar vilka värderingar som
ska iakttas i det löpande planeringsarbetet och den ger stöd vid olika typer av beslut.

Översiktsplanens tidshorisont bör sträcka sig från det närmast förestående till vad som ligger uppemot
20 år fram i tiden. Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen
fortfarande är aktuell. Antingen ska en ny översiktsplan arbetas fram eller så tas ett beslut om att den
gällande översiktsplanen fortfarande anses aktuell.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Översiktsplanen kan ändras för en viss del av kommunen.
Den kan också ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse.

Degerfors kommuns översiktsplan i sin helhet

Till toppen av sidan