Översiktsplan

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan, som ger en helhetsbild av kommunen, dels för kommunens egen planering dels för att vägleda andra myndigheter eller motsvarande. En översiktsplan ska bland annat redovisa:

  • grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden
  • kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas utvecklas och bevaras
  • hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen och iaktta gällande miljökvalitetsnormer.

En översiktsplan ska vara kommuntäckande, men ibland arbetar man med fördjupningar eller tillägg. En fördjupad översiktsplan omfattar endast ett geografiskt avgränsat område av kommunen. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen behandlar ett särskilt tema, tex vindkraft, och omfattar hela kommunen.

Översiktsplan, fördjupad översiktsplan och tematist tillägg är vägledande dokument. För att åstadkomma bindande regler, måste detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas och antas.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2016-09-29.

Planeringsstrategi

Alla kommuner ska ta fram och anta en planerings­strategi under de två första åren efter ett ordinarie val, (PBL 3 kap. 23 §). Om detta inte sker anses översiktsplanen vara inaktuell. En inaktuell översiktsplan innebär exempelvis att handläggning, prövning och beslut enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken försvåras och fördröjs avsevärt.

Avsikten med planeringsstrategin är att den genom att vara framåtsyftande ska bidra till att översiktsplaneringen bedrivs kontinuerligt och därigenom får större politisk betydelse.

I planeringstrategin beskrivs ändrade planerings­förutsättningar, den gällande översiktsplanen följs upp och ställning tas till den fortsatta planeringen. Dessutom beskrivs behov av nya och uppdaterade planeringsunderlag. Planeringsstrategin innebär ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart beskriva vad kommunen ska fokusera på i den fortsatta översiktsplaneringen.

Planeringsstrategin antogs av kommunfullmäktige 29 april 2024.

Till toppen av sidan