Trygghet

Trygghets- och brottsförebyggande arbete är prioriterade områden i Degerfors kommun. Målet är att öka upplevelsen av trygghet och att ingen ska utsättas för brott.

Degerfors kommun bedriver ett aktivt trygghetsarbete och arbetar med flera olika aktiviteter för att ge en ökad upplevelse av trygghet till kommunens invånare. Känslan av tillhörighet samt att ha tillit och förtroende för varandra hör till de viktigaste faktorerna i ett tryggt och mänskligt samhälle. För att skapa detta behöver vi främja trygghet och förebygga brott.

En del i detta arbete är Effektiv samordning för trygghet (EST), en operativ grupp som arbetar med trygghet genom samverkan mellan polis, Räddningstjänst, kommunens alla förvaltningar och de kommunala bolagen.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

Vad är effektiv samordning för trygghet?

EST är ett systematiskt arbetssätt för samverkan mellan i första hand kommun, polis och fastighetsbolag för att öka tryggheten i till exempel ett bostadsområde.

Metoden har utvecklats av forskarmiljön CAPS vid Örebro universitet, lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun och Örebro Bostäder AB. Den är tänkt att fungera i områden för att stärka tryggheten när problem uppstår, eller är på väg att kunna hända. Den kan användas som ett komplement till övriga långsiktiga arbeten som bedrivs hos kommun, polis och andra aktörer.

Målet med metoden är att minska och förebygga otrygghet i det offentliga rummet genom tidiga insatser.

Hur arbetar man med effektiv samordning för trygghet?

Metoden består av olika delar som delvis går in i varand­ra och består av informationssamling, analys, insatser, uppföljning och återkoppling. Polis, kommun, kommunala bostadsbolag och andra kommunala fastighetsbolag med flera berörda aktörer träffas varje vecka och arbetar fram en gemensam lägesbild över otrygghet i mer eller mindre avgränsade geografiska områden. Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar aktörerna sedan sina insatser med syfte att minska otryggheten för den kommande veckan.

Varje kvartal analyseras vilka områden som är i störst behov av insatser, samt i vilka områden aktörerna har störst möjlighet att påverka problembilden. Tre områden prioriteras primärt och det är i dessa områden som fokus på insatser kommer att sättas in under kommande kvartal. På årsbasis görs sedan en detaljerad analys och uppföljning, där aktörerna närmare studerar vilka insatser under året som har fungerat positivt.

I alla tre leden görs också uppföljningar för att kunna avgöra om insatserna ska fortsätta, utökas, bytas ut eller avslutas. Resultatet dokumenteras och återkopplas till verksamheterna. Här går det också att tydliggöra vilka insatser som tycks vara mer verkningsfulla än andra.

Samverkan med Karlskoga i Lokala brottsförebyggande rådet

Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga/Degerfors (LokBrå) bildades efter beslut i kommunfullmäktige i Karlskoga och Degerfors 1994. Rådet är ett forum, där alla parter utgår från en gemensam problembild och grundsyn samt forskningsstöd. I rådet ingår politiker från kommunstyrelserna, kommunernas nämnder samt två oppositionspolitiker. Deltagande politiker i rådet ska inte fatta några politiska beslut, utan de ska få och ta emot information om kommunernas brottsförebyggande arbete.

Trygghetsvandringar

Som en del i medborgarlöftet av Polisen och kommunen genomförs varje år trygghetsvandringar i den offentliga miljön i samverkan med invånare, föreningar och näringsidkare. Trygghetsvandringar är en metod för att få lokala parter som fastighetsägare, kommunala förvaltningar, ansvariga för kollektivtrafiken, föreningar tillsammans med boende och verksamma i området att träffas och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt.

Till toppen av sidan