Våra förskolor

Degerfors kommun har 12 förskolor runt om i kommunen. Degerfors har även omsorg på obekväma arbetstider på förskolan nyckelpigan.

Björkdungen

Björkdungens Förskola ligger i natursköna Svartå. Förskolan ligger strax intill sjön Storbjörken, det är också nära till skog och mark. Förskolan ligger i samma byggnad som skolan.

Vi är en avdelning med för tillfället 17 barn i ålder 1-5 år. Vi samarbetar med det närliggande Fritidshemmet Björken vid öppningar och stängningar.

Vi på Björkdungen vill att varje barn skall få en trygg och trivsam vistelse här hos oss. Vi arbetar därför ständigt med barns inflytande och med att stärka barnens självkänsla. Vi tror på det kompetenta barnet och ser till varje barns egen förmåga att prova själv. Vi arbetar tematiskt utifrån barnens intressen. Sång och musik genomsyrar vår verksamhet.

Varje år får vi prioriterade mål ifrån kommunen som vi arbetar utifrån tillsammans med vår Läroplan. Vi kommer under 2018 att börja använda oss utav en dokumentationsplattform som heter Unikum. Där kommer all dokumentation om vår verksamhet och barnens utveckling att läggas ut.

Våra Öppettider är: 06.00-18.30

Kontakta oss på Björkdungen

Adress: Parkvägen 5, Svartå

Tel: 0586-487 07
E-post: bjorkdungen@degerfors.se

Guldgruvan

Vi är en förskola med tre avdelningar som ligger i anslutning till en högstadieskola. Tack vare detta kommer vi att upprätta ett samarbete som gynnar både våra barn och ungdomarna på skolan. Närheten till skolan gör att vi kan utnyttja en stor gymnastikhall som ger barnen mycket rörelseglädje och motorisk träning. Vår förskola har också en stor utegård och ligger nära skogen, där vi tillbringar mycket tid.

Vi arbetar temainriktat i olika grupper och i vår planering låter vi barnens intressen och behov styra. För att skapa en röd tråd i barnens utveckling och lärande använder vi oss av handdockor, och just nu är det Barbafigurerna som finns med i våra grupper. Vi vill ge barnen många olika upplevelser och erfarenheter inom bland annat teknik, drama, musik, skapande och matematik.

Vi utgår alltid från målen i läroplanen och lägger stor vikt vid att utforska och upptäcka tillsammans med barnen. Hos oss ska barnen vara delaktiga i sina egna läroprocesser. Vi dokumenterar arbetet och reflekterar tillsammans med barnen för att de på så sätt ska få syn på sitt eget lärande.

På Guldgruvans förskola är vi noga med att alltid finnas nära barnen i deras lek för att kunna stödja och utmana dem. Vi lägger stor vikt vid ett positivt samarbete med föräldrarna, som ska ha möjlighet till inflytande och insyn i vår verksamhet.

Våra öppetider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Guldgruvan

Adress: Sandgatan 36

Guldgruvan 1:
Tel: 0586-484 64
E-post: guldgruvan1@degerfors.se

Guldgruvan 2-3:
Tel: 0586-483 37
E-post: guldgruvan23@degerfors.se

Guldgruvan 4:
Tel: 0586-483 56
E-post: guldgruvan4@degerfors.se

Herrgården

Herrgårdens förskola ligger centralt med en stor och lummig gård som erbjuder varierad utelek. Herrgården byggdes 1970 och är Degerfors första förskola. Den består av fyra avdelningar med olika åldersgrupper. Vi strävar efter en god pedagogisk verksamhet och en god omsorg där grunden läggs för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Barnen möts av pedagoger som lägger stor vikt vid barnets lek, sociala kompetens, inflytande och inlärning. Allt detta bildar en helhet.

Vi samarbetar mellan avdelningarna vid öppning och stängning och får genom det en högre personaltäthet under de timmar vi har flest barn på förskolan.

Våra öppetider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Herrgården

Adress: Herrgårdsgatan 39

Prästkragen 1-3 år
Tel: 0586-482 29
E-post: herrgarden.prastkragen@degerfors.se

Tussilago 1-5 år
Tel: 0586-483 52
E-post: herrgarden.tussilago@degerfors.se

Vallmo 1-5 år
Tel: 0586-483 53
E-post: herrgarden.vallmo@degerfors.se

Blåklockan 3-5 år
Tel: 0586-483 54
E-post: herrgarden.blaklockan@degerfors.se

Jordgubben

På Jordgubbens förskola i Åtorp tar vi emot cirka 40 barn i åldern 1-5 år. Vi har tre avdelningar, Blåbär, Lingon och Tallmon som alla har ett nära samarbete.

Vår inriktning på förskolan är natur och miljö - kretsloppstänkande. Vi vistas mycket ute. Vi erbjuder barnen en intressant och utforskande miljö som lockar till både lek och lärande, såväl ute som inne.

Alla barn får komma till tals, känna sig delaktiga och har möjlighet till inflytande i den dagliga verksamheten. Vi försöker medvetet ta tillvara på barnens initiativ och utgår från deras intressen i det pedagogiska arbetet.

Våra öppetider är: 06.00-18.30

Kontakta oss på Jordgubben

Adress: Hagvägen 5, Åtorp

Tel: 0586-486 23 eller 0586-486 26
E-post: jordgubben@degerfors.se

Junibacken

Junibacken ligger i området Bruket i Degerfors. Förskolan är ändamålsenligt byggd med fina ljusa överskådliga lokaler, en härlig och stor utegård med en liten skog intill förskolan och närhet till kulturcentrumet Berget. Junibacken har två avdelningar, Kringlan och Kransen, och det är 20 barn per avdelning. Det är 6,0 i sysselsättningsgrad i hela huset.

På Junibacken jobbar vi temainriktat utifrån förskolans läroplan Lpf 98/10. Vi använder oss av matematik, språk, naturvetenskap och teknik i vår vardag och i den så viktiga leken. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin kreativitet och fantasi i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi strävar efter att utveckla varje barns tekniska kreativitet i att skapa och konstruera. Barnen får själva komma med olika idéer, lösningar och möjligheter. Vi följer barnens intresse och försöker vidareutveckla deras tankar och lärande, utifrån deras egna förutsättningar.

Vi jobbar mycket med förhållningsätt gentemot varandra och bemöter alla barn och föräldrar med respekt och hänsyn, utifrån allas lika värde.

Vi pedagoger tycker det är viktigt att möta barn och föräldrar i tamburen vid lämning och hämtning. Vi har årligen föräldramöte, och utvecklingssamtal. Vi lägger stor vikt vid föräldrars inflytande och önskemål.

Våra öppetider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Junibacken

Adress: Gubbstugevägen 1

Kransen, tel: 0586-484 45
Kringlan, tel: 0586-484 43

E-post: junibacken@degerfors.se

Regnbågen

Regnbågens förskola har två avdelningar med nära samarbete, Droppen och Solen. Vi öppnar och stänger tillsammans i huset och äter gemensam frukost och mellanmål. Vi har också gemensam gruppverksamhet med pedagogiska aktiviteter för barnen.

Regnbågen ligger i ett lugnt villaområde med närhet till skogs- och grönområden. I direktanslutning till förskolan har vi tillgång till en fin pulkabacke, som används året om. Vi är ute stor del av dagen året runt.

På Regnbågen prioriterar vi trygghet. Därför ser vi till att finnas nära barnen både inom- och utomhus. Inomhusmiljön är uppbyggd så vi har god uppsikt överallt.

Avdelningen Droppen tar emot 15 barn, varav fem platser är för barn i behov av särskilt stöd och med förstärkt personalgrupp. Arbetet på Droppen bygger mycket på struktur, med dagsschema förstärkt med bildstöd. Vi arbetar också med teckenkommunikation utifrån tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Våra öppetider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Regnbågen

Adress: Skånegatan 7

Droppen, tel: 0586-484 36
Solen, tel: 0586-484 37

E-post: regnbagen@degerfors.se

Strömtorps förskola

Rödluvan

Förskolan Rödluvan är en av tre förskoleavdelningar som finns i Strömtorp, Skogsdungen och Vargen heter de andra. Vi är en avdelning och tar emot barn i åldern 1-5 år. Rödluvan och Skogsdungen ligger intill varandra och båda gårdarna kan användas av alla barn. Utemiljön är varierad med både grönytor, asfalt och kullar som vi vintertid åker pulka på.

Våra öppettider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Rödluvan

Adress: Björklundsgatan 4

Tel: 0586-482 19
E-post: rodluvan@degerfors.se

Skogsdungen

Skogsdungens förskola ligger i ett lugnt villaområde i Strömtorp cirka 2 km utanför Degerfors centrum. Lokalerna är stora och anpassade för förskoleverksamhet och vi har en mycket fin gård som erbjuder både skog, gröna ytor och en stor kulle. Skogsdungens förskola består av en avdelning. Vi tar emot barn i åldern 1-5 år.

Våra öppettider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Skogsdungen
Adress: Björklundsgatan 4

Tel: 0586-483 82
E-post: skogsdungen@degerfors.se

Vargen

På Vargen tycker vi att barns lek är viktig. Det är genom leken som barnens fantasi, nyfikenhet och sociala samspel utvecklas. Vi strävar hela tiden efter att skapa lekmiljöer som är anpassade efter vår barngrupp samtidigt som de är utvecklande och lärande för barnen.

Tel: 0586-484 28
E-post: vargen.forskola@degerfors.se

Skogslyckan

Förskolan Skogslyckan tar emot barn i åldern 1-5 år på avdelningarna Linden, Lönnen och Kotten. På varje avdelning går det 17-20 barn. Skogslyckans förskola är centralt placerad med fräscha lokaler och en stor gård med många möjligheter till lustfylld lek.

Våra lokaler, utemiljön och närheten till kultur och natur gör förskoleverksamheten bred och ger oss möjlighet att erbjuda barnen varierande upplevelser. Vi lägger stor vikt vid utevistelsen och erbjuder barnen många olika material och aktiviteter både inomhus och utomhus.

I vårt dagliga arbete är vi närvarande pedagoger som inspirerar, utvecklar och stöttar i leken. Barnens inflytande, likabehandlingsplanen, språk, matematik, skapande, musik och teknik är andra områden som vi lägger stor vikt vid. Över förskoleenheten har vi tvärgrupper med inriktning på drama och teknik.

Kotten

På avdelningen Kotten arbetar vi utifrån läroplanen och våra prioriterade mål. Vår ambition är att ha en öppen och tydlig föräldrakontakt, där föräldrarna känner sig delaktiga. Vi erbjuder föräldramöte en gång om året och årliga utvecklingssamtal.

Linden

På avdelningen Linden arbetar vi just nu tematiskt med förskolans läroplan som grund. I temaarbetet har vi bland annat jobbat med matematik, naturkunskap, teknik, miljö och återvinning, skapande, rörelse, drama, sång och musik.

Vi tycker att barns inflytande är av stor vikt liksom att pedagoger och barn upplever, undersöker och lär tillsammans. Trygghet lust och glädje är tre ledord för oss på Linden.

På förskolan har vi tillgång till en stor och varierande utegård därav mycket utevistelse. Våra lokaler är ljusa, rymliga och vi har ljuddämpade golv och bord.

Lönnen

På avdelningen Lönnen arbetar tre pedagoger med olika styrkor vilket ger barnen möjlighet till inspirerat, nyanserat och lustfyllt lärande i bland annat matematik/naturkunskap, språkutveckling och dramatiseringar i leken och fantasins oändliga värld. På Lönnen låter vi experiment och drama ta stor plats i barnens vardag.

Ateljén och snickarhörnan ger barnen möjlighet till att ge sig hän åt skapande med hjälp av diverse material och redskap där vi alltid finns nära barnen för att stötta och hjälpa dem i deras entreprenörsanda och skaparlust.

Lönnens förskola förespråkar utomhusvistelse varje dag. Skogslyckans fina utegård inspirerar till lek och utforskande aktiviteter men närheten till skogen ger barnen ytterligare en ökad möjlighet till naturupplevelser och naturforskning.

Våra öppettider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Skogslyckan

Adress: Östra Bangatan 16

Kotten, tel: 0586-484 96
E-post: skogslyckan@degerfors.se

Linden, tel: 0586-482 64
E-post: linden@degerfors.se

Lönnen, tel: 0586-482 65
E-post: lonnen@degerfors.se

Tallbacken/Nyckelpigan

Tallbackens förskola ligger vid Stora Vallaskolan nära Ramshöjdens naturområde.
Förskolans avdelningar Nyckelpigan och Myran tar emot barn i åldern 1-5 år. Vi arbetar temainriktat med leken i fokus och har åldersindelade tvärgrupper mellan avdelningarna.

Nyckelpigan natt är en avdelning på förskolan Tallbacken som är öppen för barn med behov av omsorg under kvällar, nätter och helger. Vi har öppet dygnet runt även under helger som infaller på vardagar. För att erbjudas en plats på Nyckelpigan natt ska placeringen vara minst två månader.

Våra öppettider är: 06.15-18.30
Nyckerpigan: vardagar 18.00-06.30 och lördagar och söndagar dygnet runt

Kontakta oss på Tallbacken

Adress: Sandgatan 29

Myran, tel: 0586-484 35
Nyckelpigan, tel: 0586-482 47

E-post: tallbacken@degerfors.se

Villervalla

Förskolan Villervalla öppnades i augusti 2014. I augusti 2015 öppnades ytterligare en avdelning, så nu har förskolan två avdelningar Röd och Grön. Förskolan ligger i närhet till naturområden och kulturcentrum Berget. På Villervalla är det viktigt att barnen trivs och känner sig trygga.

Genom att låta barnen utveckla sin egen kompetens, tillexempel vid på- och avklädning, vid måltiderna och i leken ges barnen utrymme att pröva sin förmåga, utvecklas i sin egen takt och stärka sitt självförtroende. Vi arbetar mycket med att få en trygg barngrupp, där alla känner tillhörighet och kan utvecklas.

Vi arbetar utifrån kommunens prioriterade mål och förskolans Läroplan, dess innehåll finns alltid med i våra aktiviteter. Vi dokumenterar vad vi gör, diskuterar och reflekterar tillsammans med barnen.

Utevistelse, sång, musik och skapande är ett dagligt inslag i vardagen här på Villervalla.

Våra öppettider är: 06.15-18.30

Kontakta oss på Villervalla

Adress: Odelbergsvägen 33

Telefon:
Avdelning Röd, 0586-483 69
Avdelning Grön, 0586-483 72

E-post: villervalla@degerfors.se