Medborgarlöfte

Degerfors ska vara en bra kommun att leva och verka i, för både kommuninvånarna, besökarna och företagarna. I Degerfors har invånarna förutsättningar till ett gott liv. Utifrån ett brottsförebyggar- och trygghetsperspektiv innebär det att Degerfors kommun jobbar för en nollvision vad gäller brott och otrygghet. Det är en vision om ett Degerfors kommun där ingen ska begå eller drabbas brott. Det är också en vision om att ingen ska känna sig så otrygg, på grund av rädsla för brott, så det begränsar deras liv, exempelvis på så sätt att man inte vill vistas utomhus i sitt bostadsområde, eller att man inte vill gå ut när det är mörkt ute.

I Degerfors kommun accepterar vi inte brott överhuvudtaget och vår vision är alltså en kommun helt utan brott och otrygghet.

Degerfors kommun och lokalpolisområde Degerfors har fattat beslut om samverkan inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Samverkansöverenskommelsen utgör en gemensam plattform, samt tydliggör den övergripande viljeinriktningen och fokusområdena för det övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Med utgångspunkt från en gemensam nulägesbild (problembild) är det båda parters uppdrag att gentemot varandra tydliggöra roller och ansvar samt vilka åtagande som åvilar respektive myndighet i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Degerfors.

Arbetet sker både genom långsiktiga och sociala åtgärder som tydliggörs i denna överenskommelse, som med mer situationella åtgärder som tydliggörs i gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun, med fokus på det som invånare i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Löftena är därmed en beskrivning av vad som polisen och kommunen lovar att åstadkomma tillsammans. Löftena ska omfatta prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie styr- och ledningssystem.

Degerfors kommun och lokalpolisområde Degerfors tar, genom denna samverkansöverenskommelse, ett gemensamt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Kommun och polis ska tillsammans skapa tillit mellan varandra, skapa en gemensam bild av arbetet och använda gemensamma begrepp. Samarbetet ska integreras och förankras i den ordinarie verksamheten.

Till toppen av sidan