Bild på kandelabersvamp.

Naturvårdsprogram

Alla har någon sorts relation till naturen och den kan se ut på flera olika sätt. Den kan vara till fiskesjön, trädgården eller skogen utanför knuten. Det finns mycket att upptäcka och med ökad insikt för det runtomkring oss blir upplevelsen och äventyren rikare.

Biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem. Vår allt mer urbaniserade livsstil gör oss ibland blinda för att vi är beroende av naturen och livskraftiga ekosystem som rent vatten, ren luft och matproduktion för vår överlevnad.

Det är en kritisk tid för arterna på jorden. Uppskattningsvis finns det 8 miljoner unika djur- och växtarter och av dessa riskerar 1 miljon att försvinna från planeten. Hastigheten för det globala artutdöende går tio till hundra gånger snabbare nu än vad som har beräknats under de senaste 10 miljoner åren. I dag är uppskattningsvis 75 % av jordens landyta tydligt påverkad av människans aktivitet.

Att hejda förlusten av biologisk mångfald finns med som ett av de globala målen i Agenda 2030. På FN-toppmötet 2020-09-30 har 73 världsledare åtagit sig att sätta naturen i centrum för återhämtning efter Corona-pandemin.

En samlad naturvårdspolitik

Samtliga politiska partier står bakom skrivelsen 2001/02:173) En samlad naturvårdspolitik.3 Där naturvården ges en viktig roll, dels genom bevarandet av växt- och djursamhällen och geologiska formationer och dels genom att skapa förutsättningar för friluftsliv och rika naturupplevelser.

Mål och åtgärder i Degerfors naturvårdsprogram kommer bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030 uppfylls. Naturvårdsprogrammet berör barn i enlighet med FN:s barnkonventions Artikel 29: Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter och utveckla respekt för naturmiljön, Artikel 31: barns rätt till lek, vila, fritid och kultur. Natur med höga värden är vanligtvis variationsrika och ger kreativa miljöer.

Degefors kommuns naturvårdsprogram

Kunskap om naturvård, kommunens värdefulla naturområden och hotade arter är en förutsättning för att vilja, kunna bevara och stärka den biologiska mångfalden och nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Syftet med naturvårdsprogrammet är att samla underlag och presentera naturområden i kommunen med höga värden och åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden på ett strategiskt sätt. Det är även tänkt att öka kunskapen om natur hos läsaren.

Naturvårdsprogrammet är indelat i två delar. Första delen är beskrivande för att öka förståelsen för naturvård, naturen och naturen i Degerfors kommun. Andra delen är mer konkret med olika ställningstagande och åtgärder.

Till toppen av sidan