Barnrättsguiden

Alla barn upp till 18 år är rättighetsbärare - bärare av mänskliga rättigheter. Karlskoga och Degerfors kommuner är diplomerade barnrättskommuner och vi arbetar aktivt för att uppfylla barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Den här guiden är till för dig under 18 år som vill veta mer om dina rättigheter.

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla personer upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. Alla har samma rättigheter och ingen får diskrimineras och du kan inte bli av med dina rättigheter oavsett vad som händer i ditt liv.

FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Barnkonventionen blev svensk lag 2020 och det betyder att Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet.

Du har rätt att känna till dina rättigheter och vuxna är skyldiga att se till att du får kunskap om vad det innebär.

Barnkonventionen har fyra grundprinciper som säger att:

  • alla barn är lika mycket värda.
  • vuxna ska undersöka vad som är det bästa för barn.
  • alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

Länkar till sidor där du kan läsa mer om dina rättigheter

Stöd till dig som barn

Fakta om barnens rättigheter för vuxna

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn.

Enligt barnkonventionen är alla barn rättighetsbärare. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barn ska ses som kompetenta och handlingskraftiga samt erbjudas stöd och skydd vid behov.

Barnkonventionen är ett rättligt internationellt avtal som slår fast att barn är indivier med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men den finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och är lika värda.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

Läs mer om barnkonventionen på barnombudsmannen.se

Länk till Barnrättsguiden Pdf, 7.6 MB.

Till toppen av sidan