Så behandlar vi personuppgifter inom kultur- och utbildningsförvaltningen

Personuppgiftsansvarig, det vill säga den som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är Kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden ansvarar för all behandling som rör verksamheterna inom förvaltningen.

Verksamheter i förvaltningen är förskola, omsorg på obekväma tider, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, kulturskola, bibliotek och fritidsgård. Dina personuppgifter behandlas i de verksamhetssystem som används inom förvaltningen. I vissa fall får personuppgifter behandlas utan samtycke, där behandling är nödvändig;

 • för att kunna fullfölja avtal med den registrerade
 • för att kunna fullgöra rättsliga skyldigheter gentemot den registrerade
 • i samband med myndighetsutövning
 • uppgift av allmänt intresse.

Behandlingar där personuppgifter används:

 • placeringar inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola. skola, klass, och elevgrupp
 • betyg - omdömen
 • elevhälsan
 • i kontakt med vårdnadshavare
 • skolhälsovården
 • fakturering av avgifter
 • statistik.

I bibliotekssystemet registreras alla pågående lån. Vid återlämning raderas uppgifterna om lånet. Uppgifterna sparas endast om låntagaren själv uttryckligen begär att få sina låneuppgifter sparade. Endast bibliotekspersonalen har behörighet att se uppgifterna.

Uppgifter bevaras, arkiveras eller gallras/kastas enligt Riksarkivets direktiv och förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Kan uppgifterna lämnas ut?

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens regler om utlämnande av allmänna handlingar. Enligt SKOLFS 2011:142 och SKOLFS 2014:46 har skolhuvudmannen skyldighet att lämna uppgifter till SCB för bl. a statsbidrag och nationell statistik.

Till toppen av sidan