Vedeldning

Vedeldning betraktas ofta som ett miljövänligt sätt att värma sitt hus. Vedeldning medför inte några extra utsläpp av koldioxid och bidrar därför inte till växthuseffekten.

Ur hälsosynpunkt medför dock småskalig vedeldning i äldre, inte miljögodkända pannor en betydande hälsorisk genom den stora mängd kolväten som släpps ut. Flera av dessa kolväten är cancerframkallande och utsläppen irriterar också andningsvägarna, inte minst hos dem som lider av astma eller andra andningsbesvär. Vedeldning måste därför ske i rätt utrustning och på rätt sätt.


I Degerfors tillämpas följande policy

  • vedeldning i vattenburna värmesystem bör senast vid utgången av år 2005 kombineras med tillräckligt stor ackumulatortank (helst 1500 l) för helt nya vedpannor om det inte är uppenbart obehövligt. Där möjligheter finns bör dock fjärrvärmeanslutning vara det första alternativet
  • endast miljögodkända vedpannor och andra typ- eller miljögodkända uppvärmningsanläggningar (t ex för pelletseldning) får nyinstalleras eller ersätta äldre utrustningar
  • efter 2005 bör alla vedeldade utrustningar äldre än 20 år och anslutna till vattenburna värmesystem och belägna inom detaljplanelagt område eller i övrigt i samlad bebyggelse vara utbytta mot miljögodkända uppvärmningsanläggningar.

Anmälan skall göras till Bygg- och miljönämnden före installation eller utbyte av eldstad. Det är av stor betydelse hur man eldar med ved. Veden skall vara torr och av god kvalité. Upptändnings- och uppvärmningsfasen till dess en glödbädd erhållits är särskilt viktig. Finspäntad ved skall användas och tillräckligt med förbränningsluft skall tillföras vid upptändningen.

Kommunens energirådgivare kan lämna råd beträffande bland annat val av uppvärmningsanordningar.

Till toppen av sidan