Anmälan om värmepump

Värmepumpar, som tar tillvara värme från berg, jord och vatten, ska enligt 17§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmälas. Anmälan sker till kommunens bygg- och miljönämnd och ska göras i god tid innan installation.

Syftet med anmälningsplikten är bland annat att skydda yt- och grundvattentäkter från föroreningar. Därför kan bygg- och miljönämnden komma att fatta beslut om förbud om ditt borrhål planeras inom vattenskyddsområde.

Anmälningsblanketten hittar du i vårt e-tjänstverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under Bo, bygga, trafik & miljö klickar du på övriga.

Situationsplan

Till anmälan ska en situationsplan bifogas i lämplig skala. På kartan ska, förutom borrhålet eller kollektorslangens placering även tillfartsvägar och byggnader framgå. Om din fastighet är utanför kommunalt vatten och avloppsområde behöver du även markera din egen och grannars dricksvattenbrunnar och avloppsanläggning.

Du kan själv skriva ut en situationsplan över din fastighet via våran e-tjänst.

Skyddsavstånd

Skyddsavstånd mellan grävd dricksvattenbrunn och borrhålet bör vara minst 20 meter, till borrad brunn minst 30 meter. Skyddsavstånd till närmaste infiltrerande del i den enskilda avloppsanläggningen bör vara mer än 30 meter från kollektorslang eller borrhål. Detta pågrund av frysrisk få borrhålet sänker temperaturen i marken.

För att undvika energiförluster bör två borrhål inte placeras närmare varandra än 20 meter. Prata med dina grannar för att undvika att lägga borrhål för nära varandra. Av just denna anledning är det bäst att borra minst 10 meter från egen tomtgräns.

När får jag besked?

Anmälan ska göras minst 6 veckor innan planerad start men om du skickar in en komplett anmälan får du vanligtvis besked och ett beslut inom 2 veckor från det att anmälan har kommit in till oss.

Avgift

Avgift för anmälan är för närvarande 2080 kronor och en faktura skickas separat efter att du mottagit ditt beslut.

Till toppen av sidan