Livsmedel

Starta livsmedelsverksamhet

Vill du starta en livsmedelsverksamhet så ska den registreras hos tillsynsmyndigheten (miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen) innan verksamheten startas upp. Anmälan av livsmedelsverksamhet skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen för registrering. Verksamheten får påbörjas tio arbetsdagar från det att anmälan om registrering har lämnats in till avdelningen.

Vid tillverkning eller förpackande av animalisk råvara för leverans till andra livsmedelsanläggningar, t.ex. slakterier eller mejerier måste anläggningen godkännas innan uppstart. Mer information finns hos livsmedelsverket www.slv.se.

Ändring/upphörande/ägarbyte av livsmedelsverksamhet

Finns planer på att ändra en befintlig livsmedelslokal och/eller livsmedelsverksamhet ska detta anmälas muntligt eller skriftligt till miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen i god tid innan ändring sker. Om en livsmedelsverksamhet upphör ska detta anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen. Den som övertar en anläggning (t.ex. en restaurang) ska anmäla om registrering av livsmedelsanläggning.

Avgifter

Livsmedelskontrollen i Sverige är sedan 2007-01-01 avgiftsfinansierad. En årlig avgift tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig livsmedelskontroll. Avgift tas även ut för:

  • prövning i ärenden om godkännande av anläggning
  • registrering av anläggning
  • eventuell extra kontroll.

Egenkontroll

Den som bedriver livsmedelsverksamhet är skyldig att utföra egenkontroll och dokumentera resultaten. Egenkontrollen ska vara en plan för att uppnå bästa hantering under hela hanteringskedjan, en kontroll i alla led från varumottagning, förvaring, tillagning och fram till servering. Målet är säkra livsmedel, en garanti för såväl kund som producent. Företag som hanterar råvaror ska göra en faroanalys och identifiera kritiska styrpunkter. Visar faroanalysen att grundförutsättningarna räcker behövs ingen HACCP-plan. I annat fall skall HACCP-principerna tillämpas (faroanalys, identifiera kritiska styrpunkter med kritiska gränser, övervakningsrutiner, korrigerande åtgärder).

Till toppen av sidan