Vildsvin i tätbebyggt område

Vildsvinen i Degerfors kommun har etablerat sig och vi har fått vänja oss vid att de söker sig in i tätorten. Detta medför problem för både markägare, invånare och kommunen. Vildsvinen förstör gräsmattor och odlingar. En del svin har till och med lärt sig att välta sopkärl i sin jakt på föda.

I Degerfors kommun tar vi oron som vildsvinen skapar på allvar. Vi har ambitionen att göra så mycket vi kan för att vildsvinen inte ska trivas i villaområden, men det hela bygger på ett gemensamt samarbete mellan alla parter.

Degerfors kommun för en kontinuerlig dialog med det jaktlag som har jaktarrenden öster om Bruket. Av säkerhetsskäl går det normalt inte att skjuta vildsvin inom detaljplanerat område. Jägarna försöker med hjälp av hundar söka efter vildsvinen när de dagtid vilar i skogsområdena. Dessutom försöker man mata bort vildsvinen från tätorten genom att utfodra svinen på lämpliga platser i skogen. Vid vissa så kallade åtlar finns skjutplatser.

Degerfors kommun får många klagomål om vildsvin och hjälper till i den mån det går. Degerfors kommun har inte befogenhet att bevilja tillstånd för jakt på egen tomtmark. Enligt miljöbalken bedöms inte vildsvinen som en olägenhet och är därför inte ett ärende för Bygg- och miljönämnden.

Vad räknas som en olägenhet?

Begreppet ”olägenhet för människors hälsa” i miljöbalken avser en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan på ett bestående sätt påverka människans hälsa negativt.

När det gäller skadedjur utomhus säger lagstiftningen att åtgärder ska vidtas endast om det finns hälsorisker, det vill säga smittspridning eller liknande, som är av stora och bestående. Enligt miljöbalken är det ägarens eller fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder.

Skyddsjakt

Degerfors kommun bekämpar inte vilda djur så som vildsvin, men däremot får privata aktörer och jägare bedriva jakt. Var, när och andra förutsättningar som gäller för sådan jakt regleras i jaktlagstiftningen. Det är fastighetsägaren som har rätten att jaga på den mark som hör till fastigheten. Degerfors kommun har arrenderat ut all jaktbar mark.

I jaktförordningen finns uppräknat vilka djur som får jagas och när jakten får ske. Utanför allmänna jakttider kan det bli aktuellt med skyddsjakt. Det innebär jakt för att förebygga skador av vilt, av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl. Det är Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som beslutar om sådan skyddsjakt.

Det finns djur som får jagas för att förebygga skador. Det kan handla om vilt som kommer in i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet, till exempel vildsvin. Jakt får i de flesta fallen ske året om. För att få jaga inom detaljplanerat område krävs tillstånd av polisen, så kallat skottlossningstillstånd. I dessa ärenden är kommunstyrelsen i Degerfors kommun remissinstans.

Fallfrukt, fågelfrö och komposter

Det är angeläget att villaägaren inte låter fallfrukt ligga kvar på gräsmattan eller i en öppen kompost. Kompostering bör ske i en sluten behållare. Tänk också på att fågelfrö på marken kan locka till sig vildsvin. Sopkärlet bör dessutom placeras på sådan plats eller på sådant sätt att vildsvinen inte kan välta det.

Skydda din trädgård med staket

Om du vill skydda din trädgård och gräsmatta kan du sätta upp ett staket. Det kan räcka med ett vanligt staket, men många förespråkar elstängsel. Det behöver inte vara högt.

Om du möter vildsvin

Vildsvin är inte farliga. Däremot kan lösa hundar irritera dem och det händer att hundar skadas under jakt eller om de springer lösa. Håll därför hunden kopplad om du rastar den i områden där många vildsvin observerats. Om du själv stöter på vildsvin kan du ropa högt och vifta med armarna för att få dem att springa sin väg. Vildsvin är nyfikna och kan stå kvar en stund för att fundera på vad det är de ser. De kan till och med ta ett par steg i din riktning innan de vänder och försvinner.

Om vildsvinet skulle bete sig aggressivt bör polisen kontaktas.

Till toppen av sidan