Barnrättskommun

Degerfors och Karlskogas kommuner diplomerades som Barnrättskommuner av UNICEF oktober 2019. Här kan du läsa mer om vad det betyder för barn och unga i Degerfors kommun.

Att vara diplomerad barnrättskommun innebär ett erkännande av ett aktivt, självkritiskt och utvecklande arbete för att stärka, skydda och främja barnets rättigheter. I januari 2020 blev barn­konven­tionen Öppnas i nytt fönster. svensk lag. Det innebär att det ställs högre krav på kommunerna att stärka sitt barn­rätts­arbete och se till att rättig­heterna omsätts i praktiken.

Metoden Barnrätts­kommun är ett verktyg för kommuner att implemen­tera barn­konven­tionen, så att den genom­syrar hela verk­sam­heten. Diplomet måste uppdateras och planerna upprätthållas för att en kommun ska behålla sin status som barnrättskommun.

UNICEF:s mål för en Barnrättskommun

 1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen
  och efterlevs på alla nivåer.
 2. Barn kan påverka i frågor som är viktiga för dem.
 3. Barn kan delta i planering, utformning och utvärdering av den verksamhet som är avsedd för dem.
 4. Barn upplever trygghet i sin kommun.
 5. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som
  rör barn.

Rättighetsbaserad skola

En rättighetsbaserad skola är en arbets­modell från UNICEF Sverige, där hela skolans arbete tar sin utgångs­punkt i barn­konven­tionen. Syftet är att aktivt stärka respekten, skyddet och främ­jandet av barns mänsk­liga rättig­heter inom skolan.

Rättighetsbaserad skola bygger på fem grundstenar:
 1. Kunskap om barn­­konven­­tionen
  Alla på skolan, som skol­ledning, skol­personal, elever och föräldrar, får kunskap om principerna i barn­konven­tionen och förstår hur dessa rela­terar till skolans miljö och sina egna roller. (Artikel 42 i barn­konven­tionen)
 2. Ökat elev­­inflyt­ande
  Varje elev ges regel­bundna möjlig­heter att delta i skolans ut­veck­ling och utt­rycka sin mening och höras i frågor som rör henne/honom. Besluts­fattare ges möjlig­het att beakta barnens åsikter och ge åter­kopp­ling kring beslut. (Artikel 12)
 3. Engage­mang för sina och andra barns rättig­­heter
  Eleverna ges regel­bundna till­fällen i samtliga ämnen att lära sig mer om sina och alla andra barns rättig­heter i världen och bli aktiva utövare av dessa, både i relation till sig själva, varandra och i soli­daritet med andra. Eleverna upp­muntras att agera både lokalt och globalt. (Artikel 4, 2, 12)
 4. Imple­men­­tering: Barn­­konven­­tionens prin­ciper prakti­­seras i verk­­sam­­heten
  Barn­konven­tionen genom­syrar skolans visioner, värde­ringar och mål. Skol­ledning arbetar med en tydlig föran­kring av barn­konven­tionen i alla led. Prin­ciperna i kon­ven­tionen prakti­seras i de var­dagliga kontakt­erna mellan lärare och elever och används som referens­punkt i ut­ar­betande av regler och för­hållnings­sätt. (Artikel 4)
 5. Sam­verkan
  Skolan och det om­givande sam­hället bygger ett nära sam­arbete där barnets rättig­heter står i centrum. Sam­verkan mellan skola och till exempel polis, social­tjänst och BUP ut­vecklas för att fånga upp och stärka ut­satta elever. (Artikel 6, 2, 3)
Till toppen av sidan