Så här kan du påverka

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också välja att engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

Som enskild medborgare kan du påverka genom att ta kontakt med de förtroendevalda politikerna som är med i kommunfullmäktige eller nämnder.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Degerfors kommun, barn, ungdomar och vuxna, har möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige. Man behöver alltså inte ha kommunal rösträtt. Förslag kan endast lämnas av en enskild person, alltså inte av någon förening eller organisation.

Information om medborgarförslag

Ett medborgarförslag är en möjlighet för kommunens invånare att komma med förslag eller lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Ett medborgarförslag som uppfyller de krav som ställs (se nedan) är fullmäktige tvunget att behandla och besvara. Detta skall ske inom ett år från det att förslaget kom in. Medborgarförslagen är något av medborgarnas motsvarighet till politikernas motioner och din möjlighet till ett ökat deltagande i den lokala demokratin.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Degerfors kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det kan lämnas av en enskild person eller av flera kommuninvånare gemensamt. Även barn, ungdomar och personer som ännu inte har kommunal rösträtt har rätt att lämna in medborgarförslag. Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller bidrag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att förslaget skall kunna tas upp till behandling i kommunfullmäktige ska det:

  • vara skriftligt
  • vara undertecknat
  • vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnat förslaget
  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige skall ta ställning till
  • inte handla om mer än en sak per förslag, du kan givetvis lämna in flera förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Du kan antingen använda e-tjänsten för anmälan av medborgarförslag som finns under E-tjänster och blanketter (e-tjänsten kräver att du kan legitimera dig med e-legitimation).

Eller

Skriv ut blanketten för medborgarförslag Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster..
Skriv ner ditt medborgarförslag, underteckna och skicka till:

Degerfors kommun
2 Kommunkansliet
693 80 Degerfors

Besöksadress: Nämndhuset, Herrgårdsgatan 37.
Det går även bra att faxa in förslaget på nummer 0586-483 29.

Observera att alla inkomna medborgarförslag är offentliga handlingar. Det kan även komma att publiceras här på kommunens webbplats.

Vad händer med mitt medborgarförslag, när och hur behandlas det?

Ditt medborgarförslag behandlas på kommunfullmäktiges närmast kommande sammanträde. Det måste dock ha kommit in senast sju arbetsdagar före sammanträdet. När förslaget kommit in kontrollerar kommunfullmäktige att förslaget uppfyller kraven för behandling. Förslaget lämnas därefter vidare. Antingen lämnas det till kommunstyrelsen som tar ställning till vilken nämnd som skall bereda medborgarförslaget och sen beslutas det i frågan av kommunfullmäktige.

För att snabba på hanteringen av medborgarförslagen har fullmäktige beslutat att även ge nämnderna möjlighet att både bereda och besluta i medborgarförslag utan att frågan återkommer till fullmäktige. Senast inom ett år efter det att förslaget anmälts till kommunfullmäktiges sammanträde skall fullmäktige eller nämnd fatta beslut i ärendet.

Du som lämnat in ett medborgarförslag får en kopia av kommunfullmäktiges eller nämndens beslut hemskickat till dig.

Har jag yttranderätt när mitt ärende behandlas i fullmäktige?

Du har ingen yttranderätt i fullmäktige men däremot kan du naturligtvis sitta med och lyssna på sammanträdet när fullmäktige skall besluta om ditt förslag.

Färdig blankett att använda

Vi har tagit fram en blankett som du kan använda dig av för att skriva ditt medborgarförslag. Du kan antingen skriva ut blanketten och skriva ditt förslag eller spara blanketten, skriva förslaget i datorn och därefter skriva ut blanketten. Glöm inte att underteckna förslaget!
Blanketten hittar du under e-tjänster och blanketter.

Till toppen av sidan