Tillståndsguide

Företag som bedriver verksamhet som regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och andra myndigheter. Under flikarna nedan hittar du information om olika tillstånd och regler. Där finns även länkar till olika e-tjänster eller blanketter. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du startar din verksamhet.

Alkoholservering

Tillståndsenheten handlägger ansökan och överlämnar förslag till socialnämndens arbetsutskott som beslutar om stadigvarande serveringstillstånd. Ansökan om tillfälliga tillstånd handläggs och beslutas av alkoholhandläggaren.

Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen till kommunens alkoholhandläggare på avsedd blankett, du hittar dessa under relaterad e-tjänst längre ned på sidan.

Handläggning

Vid en ansökan om serveringstillstånd görs en bedömning av följande:

 • risk för störningar för närboende, trafik och ordning med mera
 • sökandens lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering)
 • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge)
 • yttrande från andra myndigheter tas in vid bedömningen.

Handläggningstid

Normal handläggningstid för stadigvarande serveringstillstånd (restauranger m.m.) är cirka tio veckor. Detta kan variera beroende på utskottets sammanträdesdatum, de remissvar som inkommer eller en ofullständig ansökan. För tillfälliga tillstånd till allmänhet (festivaler, restaurangtält m.m.) är tiden cirka 5 veckor. För tillfälliga tillstånd för slutet sällskap cirka 2 veckor.

När behövs ett serveringstillstånd?

Försäljning eller servering av spritdrycker, vin eller starköl får endast ske om tillstånd har lämnats eller annan laglig rätt föreligger.

Med försäljning menas varje form av alkoholservering mot ersättning/betalning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift till exempel entréavgift.

Det är i många fall tillåtet att utan serveringstillstånd bjuda på alkoholdrycker (dock inte i caféer, matsalar och dylikt). Det är på samma sätt oftast tillåtet att flera personer kommer överens om att tillsammans köpa och konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris.

Det finns också vissa möjligheter för privatpersoner att enstaka gånger sälja alkoholdrycker till självkostnadspris, till exempel vid ett bröllop.

Det är inte tillåtet att marknadsföra varor, tjänster eller arrangemang med hjälp av alkoholdrycker. Man kan allstå inte sälja en vara där kunden får en alkoholdryck ”på köpet”. Inte heller är det tillåtet att kunder i frisörsalongen bjuds på en alkoholdryck medan de väntar.

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd avser alltid försäljning av alkoholdryck för förtäring på ett bestämt ställe.

Typ av tillstånd:

 • stadigvarande till allmänheten (vanligtvis restauranger)
 • stadigvarande till slutna sällskap (festvåningar med olika slutna sällskap)
 • stadigvarande till slutet sällskap (s.k. klubbrättigheter, det vill säga servering till mitt egna sällskap)
 • tillfälligt till allmänheten (vanligtvis festivaler)
 • tillfälligt till slutet sällskap (personalfester, föreningsfester och dylikt)
 • pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé i pausen)
 • trafikservering (servering på tåg, flyg eller båt i inrikes trafik)
 • serveringstillstånd kan också gälla tillfälliga utökningar, förlängt öppethållande eller uteserveringar
 • tillstånd för cateringföretag
 • provsmakning och mässor.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

För att få och behålla ett serveringstillstånd krävs att den sökande kan visa att hen har kunskap om vilka regler som gäller för alkoholservering samt med hänsyn taget till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

Den som söker ett tillstånd ska också visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.

För stadigvarande servering till allmänheten och festvåningsrättighet krävs att köket är godkänt för matlagning och att ett varierat utbud av lagad mat kan serveras.

För tillfällig servering till allmänheten och klubbrättigheter bortfaller kökskravet. Lagad mat ska dock alltid kunna serveras.

Vid tillfällig servering till slutet sällskap är kraven lägre. Om det inte är i yrkesmässig regi utan ett enstaka privat arrangemang bortfaller kunskapskravet. Lagad mat ska dock alltid kunna serveras.

Serveringstillstånd kan vägra eller begränsas om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt även om övriga krav är uppfyllda.

Serveringslokalen

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen granskar om serveringsställets kök uppfyller alkohollagens krav för matlagning.

Räddningstjänsten granskar brandsäkerheten.

Serveringstider

Som normal serveringstid gäller servering från tidigast kl.11:00 till senast kl.02:00.

Kök och mat

Efter klockan 23.00 räcker det med att tre olika enklare rätter lagad mat, så kallad pubmeny, kan erbjudas. Detsamma gäller på uteserveringar, vid tillfällig servering eller till slutna sällskap. Undantag från matkravet görs vid så kallade rökrutor.

Diskriminering

Erkänt eller lagakraftvunnet diskrimineringsbrott bedöms allvarligt och innebär normalt sett att serveringstillståndet återkallas.

Tillfälliga tillstånd

När ansökan avser tillfällig alkoholservering till allmänheten som ett serveringstält i samband med festivaler eller liknande kan en åldersgräns på 18 eller 20 år för tillträde till serveringstält tillämpas.

Tillfälliga tillstånd ges högst 12 gånger per år eller för en sammanhängande period av maximalt två månader.

Egenkontrollprogram folkölsförsäljning

Förutsättningar för folkölsförsäljning

 • Du får bara sälja folköl till personer över 18 år.
 • Du får inte lämna ut folköl om du misstänker langning och till berusade personer.
 • Du ska ha en noggrann egenkontroll, se nedan, så att verksamheten följer de regler som finns.
 • Det bör finnas information om åldersgräns vid kassan och där du förvarar tobaksvaror.
 • Du måste ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat. Om du har en butik ska den ha ett brett sortiment av matvaror. Ett brett sortiment kan vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment. Butiken ska dessutom ha ett flertal av varje varutyp till försäljning, alltså flera konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte vara matvaror. Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får endast sälja folköl om de samtidigt uppfyller ovanstående krav.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av folköl.
Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du regler som rör försäljning av folköl.

När du anmäler försäljning av folköl kan du bifoga en kopia på ditt egentkontrollprogram där du beskriver hanteringen av folköl i din verksamhet.
Här finns en mall som du kan använda Word, 188.5 kB, öppnas i nytt fönster..


Brandfarlig vara

Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor handläggs numera av Bergslagens räddningstjänst. För information och ansökningsblankett kontakta Bergslagens räddningstjänst på telefon 0586-636 00.

Djurskydd och djurhållning

Från den 1 januari 2009 ansvarar Länsstyrelsen för djurskyddskontrollen. Du kan nå djurskyddsinspektören i Örebro län på telefon 019-19 39 70. Du kan även få information via Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats..

Här hittar du mer information om djurhållning och skadedjur.

Egenkontrollprogram tobaksförsäljning 

Anvisning till egenkontrollprogram 5 kap. 6 - 7 §§ lagen om tobak och liknande produkter

Egenkontrollprogram, försäljning av tobaksvaror

För att få sälja tobaksvaror så måste du utöva egenkontroll över din verksamhet. Det betyder att du själv ska kontrollera din verksamhet så att inga fel görs. För att kunna göra den kontrollen så ska du ha ett särskilt program som beskriver hur kontrollen går till.

Att sälja tobaksvaror är en socialt ansvarsfull uppgift. Tobak är inte vilken vara som helst och därför så har lagstiftaren bestämt att det krävs ett tillstånd för försäljning. Lagstiftaren har också bestämt att du som ska sälja tobaksvaror måste veta vad du gör så att risken för att till exempel personer under 18 år får tag på tobak minimeras. För att du ska veta vad du gör så ska du kontrollera din verksamhet med hjälp av ett program, ett så kallat egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska vara ett stöd för dig i din kontroll. Programmet ska användas aktivt, annars fyller det ingen funktion. Egenkontrollprogrammet är inte en redovisning till oss för att du ska visa att du känner till lagens olika bestämmelser. Det förutsätter vi att du gör. Anledningen till att du skickar in programmet till oss är att vi ska kontrollera så att du har ett program och att det programmet uppfyller lagens krav.

När du har lämnat in ditt program så kommer vi att göra en bedömning av om det uppfyller lagens krav. Vi tittar bland annat på om innehållet är korrekt, om det framstår som rimligt, genomtänkt och funktionellt och om det är anpassat till din verksamhet.

Ditt egenkontrollprogram måste vara skrivet på svenska eller på engelska.

Detaljhandel

Ett egenkontrollprogram för detaljhandel måste minst innehålla dessa punkter:

 • namnet på ditt företag samt för vilken verksamhet det här programmet gäller,
 • hur du säkerställer att de tobaksvaror som säljs i din verksamhet är rapporterade enligt 2 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter,
 • hur du säkerställer att de tobaksvaror som säljs i din verksamhet är anmälda enligt 2 kap. 3 § lagen om tobak och liknande produkter,
 • hur du kontrollerar att tobaksvarorna du säljer följer kraven om märkning och innehållsdeklaration enligt 3 kap. 1-6 §§ lagen om tobak och liknande produkter.
 • hur du ser till så att det finns en tydlig och klart synbar skylt om åldersgräns i din butik eller motsvarande enligt 5 kap. 18 § tredje stycket lagen om tobak och liknande produkter.
 • hur du kontrollerar att ingen under 18 år får köpa tobaksvaror utav dig enligt 5 kap. 18–19 §§ lagen om tobak och liknande produkter. Detta gäller även vid försäljning via automat, distansförsäljning eller liknande.
 • hur du informerar och ger det stöd din personal behöver för att kunna följa de lagar och regler som gäller för din verksamhet, i enlighet med 5 kap. 12 § lagen om tobak och liknande produkter.
 • hur du kontrollerar att de styckförpackningar till tobaksvaror som du säljer uppfyller kraven på identitetsmärkning och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 7 § lagen om tobak och liknande produkter.
 • hur du ser till så du följer kraven för reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror enligt 4 kap. 1, 2 och 5 §§ lagen om tobak och liknande produkter.
 • hur du ser till så att de styckförpackningar till tobaksvaror som du säljer inte innehåller en mindre mängd än vad de får enligt 5 kap. 14 § lagen om tobak och liknande produkter. Ett cigarettpaket måste innehålla minst 20 cigaretter, en snusdosa minst 20 portioner och ett paket med rulltobak minst 30 gram.

Egenkontrollprogrammet bör också innehålla uppgift om:

 • praktiska uppgifter om din verksamhet så som plats, ägar- och kontaktuppgifter etc.
 • hur du följer upp att ditt egenkontrollprogram fungerar i din verksamhet, hur ofta du gör uppföljningen och hur du uppdaterar egenkontrollprogrammet om det behövs, vilket är ett krav att du gör.
 • hur du kontrollerar att ingen utlämning av tobaksvaror sker till någon under 18 år i enlighet med 5 kap. 18 § lagen om tobak och liknande produkter.

Egenkontrollprogrammet utgör en viktig del i den bedömning som vi gör av huruvida du ska få ett tillstånd eller inte. Om du inte lämnar in ett egenkontrollprogram eller lämnar in ett program som inte uppfyller lagens krav så riskerar du att få avslag på din ansökan.

Om du har frågor kan du vända dig till din handläggare eller kontakta oss genom kontaktcenter på telefon 0550-884 63 eller via e-post: ulf.fogelberg@kristinehamn.se

Du kan också läsa den vägledning som Folkhälsomyndigheten tagit fram avseende egenkontrollprogram samt föreskriften för egenkontrollprogram, HSLF-FS 2019:20. Du hittar dem på www.folkhalsomyndigheten.se.

Musik i verksamheten

Spelar du musik i din affär, restaurang eller kanske på din webbplats? I så fall behöver du en musiklicens. Läs mer på följande hemsidor:
SAMI, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
STIM, Svenska tonsättares internationell musikbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket, som har det övergripande tillsynsansvaret.

Regler och lagar styr

På Läkemedelsverkets webbplats finns information om bland annat anmälan, lagstiftning, vägledning, avgifter och vilka läkemedel som får säljas utanför apotek.

Kontroll

Kommunerna kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen hos försäljningsställena. I Degerfors är det socialförvaltningen som ansvarar för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel.

Vid besöken används en checklista som Läkemedelsverket tagit fram och efter varje besök får verksamheten en rapport som sammanfattar resultatet. Om allvarliga avvikelser uppmärksammas vid kontrollen rapporterar Bygg- och miljökontoret det till Läkemedelsverket. De vidtar i så fall åtgärder för att försäljningsstället ska korrigera bristerna.

Anmälan

Innan man börjar sälja receptfria läkemedel måste man skicka en anmälan om det till Läkemedelsverket.

Avgifter

Den som anmält försäljning av receptfria läkemedel ska varje år betala en avgift till Läkemedelsverket. Den är för närvarande 1600 kr per kalenderår. Avgiften är densamma oavsett om man väljer att ha ett litet eller stort sortiment. Utöver det kommer kommunen att ta ut en avgift för kontrollbesöken. I Degerfors kommun är avgiften för försäljning av receptfria läkemedel 1500 kr per år.

Egenkontroll ett krav

Alla som säljer receptfria läkemedel utanför apotek är skyldiga att ha så kallade egenkontrollprogram och att utöva egenkontroll, d.v.s. ha rutiner och dokumentation för att säkerställa att försäljningen följer lagstiftningens krav. Rutinerna ska vara skriftliga och anpassade för varje enskilt försäljningsställe.

Egenkontrollprogrammet ska bl.a. beskriva rutiner för:

 • hur större förändringar ska anmälas till läkemedelsverket
 • hur man kontrollerar att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd
 • mottagningskontroll
 • exponering och förvaring av läkemedel
 • hur man sköter försäljningen och t.ex. garanterar obrutna förpackningar, hållbarhetstid och ger råd till kunder
 • hantering av läkemedel som har reklamerats eller återkallats
 • dokumentation för spårbarhet och reklamationer
 • utbildning av personal
 • kontroll av åldersgräns
 • hur man lämnar bland annat försäljningsuppgifter till eHälsomyndigheten.


Mer information om vad som ska ingå i egenkontrollprogrammet finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel (LVFS 2009:20).

Vad säger vägledningen?

Vägledningen från Läkemedelsverket beskriver vilka riktlinjer som finns. Några exempel:

 • läkemedlen måste förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal
 • läkemedel får inte säljas till den som inte har fyllt 18 år
 • det måste framgå genom skyltning att det är läkemedel, att det är 18-årsgräns och langningsförbud
 • rådgivning får endast ges av farmaceut. Försäljningsstället ska informera om var sådan rådgivning kan fås
 • det bör vara minst tre men gärna sex månader kvar av hållbarhetstiden vid försäljning.
 • endast obrutna och korrekt märkta förpackningar får säljas
 • man är skyldig att ta emot reklamationer av läkemedel som finns i ert sortiment. Dessa får inte säljas vidare.

Avgifter, alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, folköl, tobak och kontroll av receptfria läkemedel i butik.

I alkohollagen ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för tillsyn och prövning av tillstånd enligt alkohollagen samt för tillsyn i detaljhandeln avseende folköl, tobak och receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige har beslutat om följande taxor/avgifter från 2017-06-01:

Skriv tabellbeskrivning här

Prövningsavgifter

Pris

Stadigvarande tillstånd

10 000 kr

Utvidgat tillstånd

5000 kr

Förändringar i bolagets ägarstruktur

5000 kr

Tillfälligt tillstånd allmänhet

6000 kr

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

400 kr



Fast tillsynsavgift serveringsställen

2000 kr/år

Rörlig tillsynsavgift, årsomsättning alkohol i kronor


0 - 25 000

1000 kr

25 001 ‑ 200 000

4000 kr

200 001 ‑ 500 000

7000 kr

500 001 ‑ 1000 000

10 000 kr

> 1000 001

13 000 kr



Förseningsvgift för restaurangrapport efter 1:a påminnelsen

1000 kr



Avgifter för tillsyn i detaljhandeln


Folköl

2000 kr/år

Elektroniska cigaretter med påfyllningsbehållare

4000 kr/år

Kontroll av receptfria läkemedel

2000 kr/år

Tobak

5000 kr/år

Tobaksfria nikotinprodukter

2000 kr/år

Uppföljande tillsynsbesök efter konstaterad brist

1000 kr/gång

Avgifter för tillstånd i detaljhandeln


Ansökningsavgift för stadigvarande försäljning av tobak

8000 kr

Ansökningsavgift för tillfällig försäljning av tobak (max 30 dagar)

5000 kr


Till toppen av sidan