Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har svårt att tänka abstrakt, det vill säga, förmåga att i tankarna göra beräkningar och tänka ut konsekvenser. Det tar längre tid att lära och förstå olika saker. Däremot finns samma behov av trygghet och kärlek, men ibland ett annat sätt att uttrycka känslor på.

Träning och möjligheter att få nya erfarenheter och upplevelser gör att den som har en intellektuell funktionsnedsättning kan förbättra vad den enskilde kan och hur personen kan vara delaktig inom olika områden. Intellektuell funktionsnedsättning är inte någon fysisk eller psykisk sjukdom. Den går inte att bota, men man kan kompensera funktionsnedsättningen med goda rutiner och ibland med hjälpmedel. I Sverige har ungefär en person av hundra en intellektuell funktionsnedsättning.

Egen läroplan

Anpassade grundskolan är nio år lång och har en egen läroplan som alla lärare inom skolformen följer. Där står det vad eleverna ska lära sig i varje ämne enligt läroplanens kursplaner med kunskapskrav. Några av ämnena i anpassade grundskolan är svenska, matematik, musik, bild, engelska och slöjd.

Utredning

Ett mottagande i anpassade grundskolan föregås alltid av en utredning för att säkerställa elevens rätt till anpassad grundskola. Denna utredning består av fyra delar: medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social utredning. Vårdnadshavarna måste därefter ge sitt medgivande till att eleven ska gå i anpassad grundskola. En utredning kan påbörjas på initiativ från vårdnadshavare eller personal i skolan. Kontakta gärna rektor för anpassade grundskolan om du har frågor om verksamheten eller eventuell placering av ditt barn.

Förutom elever med intellektuell funktionsnedsättning har barn och ungdomar som fått ett betydande begåvningsmässigt funktionshinder på grund av yttre våld eller sjukdom rätt att gå i anpassad grundskola om de inte kan nå de kunskapsmål som gäller för grundskolan.

Inriktning ämnesområden

Här vänder vi oss till de elever med en måttlig eller grav funktionsnedsättning, som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen. Vi har fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. I läroplanen finns kursplaner för dessa ämnesområden.

Anpassade grundskolan i Degerfors är uppdelad på två skolor:

  • Vågen 1-6, inkl. Vågen Ämnesområden, i anslutning till Parkskolan
  • Vågen 7-9, i anslutning till Stora Vallaskolan

Kontaktuppgifter till rektor och elevhälsan

Anpassade gymnasieskolan är en frivillig fortsättning på anpassade grundskolan.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om till exempel kursplaner, bedömningar och regler i anpassade grundskolan. Länk till annan webbplats.

Intyg och bedömning

Anpassade grunskolan är betygsfri. Det innebär att eleven i stället för betyg får ett avgångsintyg efter avslutad skolgång. Intyget kan kompletteras med ett skriftligt studieomdöme.

På begäran av eleven eller föräldrarna ges betyg i anpassade grundskolan.

Elevgrupper

Enligt skollagen utgör diagnosen utvecklingsstörning grund för mottagandet i anpassade grundskolan. I underlaget för inskrivning måste det finnas fyra olika utredningar som tillsammans styrker att eleven inte kan uppnå kunskapsmålen i grundskolan. De fyra olika utredningarna är:

  • pedagogisk utredning
  • psykologisk utredning
  • medicinsk utredning
  • social utredning

Vårdnadshavarna till eleven ansöker om placering inom anpassade grundskolan. Samordnare för anpassade grundskolan tar beslut om inskrivning.

Till toppen av sidan