Hemtjänst

Hjälp och stöd i hemmet

Om du har svårt att klara vardagen på egen hand så har du rätt till hjälp och stöd. Du har möjlighet att få förebyggande hembesök, servicetjänster, omvårdnad dygnet runt, färdiglagad mat, du kan abonnera på trygghetslarm och få olika hjälpmedel. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ser till att du får den rehabilitering och medicinska omvårdnad som kan ges i hemmet. Ditt behov styr hur och när tjänsterna utförs.

Kontakta biståndsenheten för att ansöka om hjälp och stöd i hemmet.

Korttidsplats/växelvård

Kommunen kan erbjuda korttidsplatser där du kan bo om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov eller växelvård som avlastning för anhörig som vårdar i hemmet. Våra korttidsenheter finns på Västergården och heter Slussen och Solrosen.

Trygghetslarm

Trygghetslarm erbjuds för ökad trygghet i eget boende samt för att nå vård- och omsorgspersonal i oförut-sedda situationer.

Trygghetslarm är en insats som kräver biståndsbeslut. Ansökan sker via kommunens biståndsenhet.

Vem ansvarar och installerar larm?
Larmcentralen sköts av Bergslagens Räddningstjänst och finns på Karlskoga brandstation. Personal från larmcentralen installerar och tar emot alla larm från trygghetstelefonen. I samband med installering av larmet ska en nyckel till boendet lämnas ut.

Vad händer när jag larmar?
När larmcentralen mottagit ett larm kontaktas aktuellt vårdlag. Vid nattlarm kontaktas nattpatrullen. Vårdpersonalen tar sedan kontakt med den som larmat.
Att ha ett trygghetslarm innebär inte att en sjuksköterska kommer automatiskt även om man så önskar. Sjuksköterskan har inte kännedom om alla som har trygghetslarm. Råd och stöd kan omvårdnadspersonalen alltid få via kontakt med kommunens sjuksköterska. Sjuksköterskan har endast ansvar för de personer som har sjukvårdsinsatser.

Sekretess

All personal inom hemtjänst/hemsjukvård som arbetar med trygghetslarm omfattas av sekretesslagens bestämmelser.

Larmcentralen ingår i Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet. Larmcentralen utför larmmottagning åt Vård och omsorgsförvaltningen/socialförvaltningen och eftersom larmcentralen utför tjänster på uppdrag av myndighet omfattas även larmcentralen av sekretesslagens bestämmelser.

Omvårdnad i hemmet

Hemvård regleras enligt Socialtjänstlagen. Insatserna utformas individuellt efter den enskildes behov. Det innebär att den enskilde efter ansökan och prövning av biståndshandläggare kan få personlig omvårdnad och service i bostaden.

Förekommande insatser kan vara trygghetslarm, personlig omvårdnad, matdistribution., inköp, tvätt/klädvård och städning.

Hemvården i Degerfors kommun är indelad i fem områden inklusive Svartå — Åtorp.

Hemsjukvård

Hemsjukvård utförs i hemmet till personer som inte kan ta sig till vårdcentralen. Sjukvården utförs av kommunens sjuksköterska eller av kommunens omvårdnadspersonal. Sjukvården i hemmet regleras enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Avgiften beräknas utifrån bruttoinkomsten, max 80 kronor per dag och max 1 712 kronor per månad. Kostnaden räknas inte in i landstingets högkostnadsskydd.

Om du vill ansöka om hemsjukvård vänder du dig dig till vårdcentralen. Om personalen där anser att du behöver hemsjukvård kontaktar de kommunen. En vårdplanering görs sedan då ansvaret lämnas över till kommunen.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att ge människor med en funktions­nedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Man ska bo permanent i den bostad man ansöker om bidrag till. Behovet ska vara långvarigt eller bestående. Du kan få bidrag till åtgärder inom- och utomhus. Bidrag utgår inte till åtgärder som hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos Kommunstyrelsen i Degerfors. Bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Kostnadsberäkningar, offerter och ritningar ska också bifogas ansökan.

Fastighetsägarens medgivande
Bor du i en hyresrätt måste alltid fastighetsägaren ge sitt medgivande. Detsamma gäller i en bostadsrättsförenings gemensamhetsutrymmen och utanför huset. Om fastighetsägaren inte godkänner åtgärden får man inget bidrag.

Vad lämnas bidrag till
Bidrag till bostadsanpassningar lämnas för bostadens fasta funktioner. Sådant som normalt inte tas med när man flyttar.

Vid byte av bostad
Möjligheterna att få bidrag vid byte av bostad är begränsade på grund av att en person med funktionsnedsättning förväntas att välja en ny bostad som inte kräver dyra anpassningsåt­gärder. Ett exempel är att man flyttar till hus som kräver en hissinstallation för att personen ska komma in och ut. Detta räknas som kostnads-krävande och kommunen kommer då inte att bevilja bidrag.

Återställningsbidrag
Fastighetsägaren till flerfamiljshus kan ansöka återställningsbidrag vilket inte går att göra om man äger småhus

Du hittar e-tjänsten för ansökan för bostadsanpassningsbidrag eller återställningsbidrag nedan

Till toppen av sidan