Kommunrevision

Revisorerna har till uppgift att granska att den kommunala verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens aktiebolag. På den här sidan kan du läsa mer om våra revisorer och hitta olika revisionsrapporter, missiv och revisionsberättelser.

Revisorernas uppdrag

Kommunrevisionen har som uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Detta görs för att se till att dom följer lagen och instruktionerna dom får från fullmäktige. Kommunrevisionens uppdrag är fastställt av kommunallagen.

Lagen säger att kommunfullmäktige ska utse ett antal personer, förtroendevalda revisorer, som självständigt ska granska all verksamhet som kommunen bedriver. Det handlar både om att kontrollera att räkenskaperna är korrekta och att se till att styrelsen och nämnderna både följer lagen och utför uppdragen som fullmäktige ger dem.

Hur arbetar revisorerna?

Revisorernas arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör revisorernas presidium. Revisionens formella uppdragsgivare är kommunfullmäktige, men medborgarna i Degerfors kommun kan också betraktas som uppdragsgivare. Du som kommunmedborgare kan ge revisorerna förslag på vad de bör titta på.

Opartiska och självständiga

Varje revisor är en egen myndighet, med rätt och skyldighet att agera och uttala sig självständigt. Revisorerna får inte vara partiska eller ta politiska hänsyn. De väljer självständigt vad som ska granskas, gör självständiga analyser och bedömningar och rapporterar till kommunfullmäktige.

God revisionssed i kommunal verksamhet

God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed formas och utvecklas successivt i revisorernas arbete.

Läs mer om god revisionssed på Sveriges kommuners och regioners webbplats Länk till annan webbplats..

Revisionsrapporter, revisionsberättelser och svar

Kontaktuppgifter kommunrevisorer

Namn

Telefon

E-post

Annica Blomgren, ordförande

0586-481 39
076-797 01 99

annica.blomgren@degerfors.se

Peter Eriksson, vice ordförande


peter.eriksson@degerfors.se

Christina Larsson


christina.larsson@degerfors.se

Elisabeth Sedeborn


elisabeth.sedeborn@degerfors.se

Albert Grossfurtner


albert.grossfurtner@degerfors.se
Till toppen av sidan