Nämnder

En nämnd är högsta beslutande organ inom varje förvaltningsområde. Nämnderna består av olika antal ledamöter. Sammansättning beror på hur det gick i valet. Nämnden beslutar om övergripande mål för ett kommunalt verksamhetsområde samt om hur budgeten ska fördelas.

Kommunens politiker fattar ett stort antal beslut om en mängd frågor som berör till exempel förskola, skola och äldreomsorg eller hur bebyggelse och fritidssatsningar ska utformas. Tjänstemännen ska sedan genomföra det som politikerna har beslutat om.

Nämnderna ansvarar för ett mindre verksamhetsområde vilket gör att de kan specialisera sig och gå mer på djupet i frågorna. En av nämndernas viktigaste uppgifter är att bryta ned de övergripande mål som kommunfullmäktige bestämt till mål för det egna ansvarsområdet. Nämnden ska också följa upp den verksamhet som bedrivs och ansvara för den inför kommunfullmäktige. En del av nämndens uppgift är att informera allmänheten om nämndens verksamhet och försöka få en dialog med de människor som använder de tjänster nämnden erbjuder.

I Degerfors finns sju nämnder som beslutar om flera olika verksamheter, plus två gemensamma nämnder med andra kommuner: Taxe- och avgiftsnämnd och Överförmyndarenämnd.

Nedan är alla nämnderna listade med beskrivningar om vad de arbetar med. Om du vill komma i kontakt med en ansvarig politiker kan du hitta dem på sidan för förtroendevalda politiker.

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden är ärenden enligt plan- och bygglagen såsom bygglov, bygganmälan och tillsyn, ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagen med flera.Kommunstyrelsen ansvarar för planfrågor såsom detaljplaner, översiktsplan och markexploatering.

Bygg- och miljönämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare som sammanträder en gång i månaden.

Folkhälsonämnd

Folkhälsonämnden är en gemensam nämnd för Karlskoga och Degerfors kommuner. Nämnden ansvarar för de övergripande och strategiska välfärdsmålen folkhälsa och barnkonvention för Karlskoga och Degerfors kommuner. Nämnden ansvarar också för samverkande kostverksamhet och städverksamhet för de båda kommunerna.

Folkhälsolnämnden sammanträder varje månad utom januari, juni, juli och augusti.

Kultur- och utbildningsnämnd

Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden är verksamheten i förskola, grundskola, särskola, kommunens biblioteks- och kulturverksamhet, musikskola och kommunens fritidsverksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som sammanträder 9 gånger per år.

Kultur- och utbildningsnämnden har utsett ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare som sammanträder 9 gånger per år. I arbetsutskottet bereds ärenden som tas upp i kultur- och utbildningsnämnden.

Servicenämnd

Servicenämndens ansvarsområden är: vatten- och avloppsreningsverk, gatu- och väghållning, idrottsanläggningar, vaktmästeri, renhållning, grönytor, parker, parkanläggningar och allmänna platser samt IT och telefoni.

Servicenämnden i Degerfors har en budgetomslutning som motsvarar ca. 5% av kommunens totala budget.

Servicenämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare som sammanträder 7 gånger/år. Servicenämnden har utsett en beredning med 3 ledamöter och 3 ersättare som sammanträder 7 gånger/år. I beredningen bereds ärenden som tas upp i servicenämnden.

Socialnämnd

Socialnämndens ansvarsområde innefattar individ- och familjeomsorg samt handikapp- och äldreomsorg.

Socialnämnden handlägger frågor angående äldre- och handikappomsorg, ekonomisk och social rådgivning. Under socialnämnden finns ett utskott som handlägger planeringsfrågor inom socialnämndens ansvarsområde, ett socialt utskott, som handlägger individfrågor, samt ett utskott för tillståndsdelegerade, som beslutar om serveringstillstånd.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som sammanträder en gång i månaden.

Valnämnd

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra de allmänna valen till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt genomföra eventuella folkomröstningar. Valnämnden är den nämnd som sköter detta. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att:

  • föreslå indelning i valdistrikt och valkretsar (länsstyrelsen i Örebro län fastställer)
  • utse och utbilda valförrättare
  • upprätta och bemanna röstningslokaler och vallokaler
  • genomföra preliminär rösträkning

Taxe- och avgiftsnämnd

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla, Degerfors samt Vingåker.

Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Nämndens uppgifter är att fullgöra lagreglerade uppgifter såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation.

Överförmyndarenämnd

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner har sedan 2011-01-01 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Blanketter och mer information om överförmyndarverksamheten finns på Kristinehamns kommuns hemsida.

Till toppen av sidan