Backa barnet

Backa barnet är en arbetsmodell som sätter barnets bästa i fokus oavsett verksamhet och beslut. Polis, hälso- och sjukvård och kommun arbetar tillsammans för att ge varje barn bästa möjliga start i liv, men också stöd och vägledning när det behövs.

Vi vet att tidigt stöd i livet hjälper mycket bättre än när det kommer sent. Därför vill vi tidigt upptäcka de barn som behöver vår hjälp.

För barn som behöver stöd bildar vi tillsammans ett stöttande nätverk och agerar gemensamt för barnets bästa. Som barn eller närstående ska du alltid ha en redan känd, Barnkontakt eller Stödsamordnare, att vända dig till och som kan aktivera det nätverk som ger rätt stöd och hjälp till barnet.

Verksamheter i samverkan

I Backa barnet ingår barnmorskemottagning, barnhälsovård,
förskola, skola, socialtjänst, polis, psykiatrin på primärvårdsnivå, barnoch ungdomspsykiatrin (BUP) samt barn- och ungdomshabiliteringen.

Så fungerar Backa barnet

Varje barn som bor i en kommun där polisens, kommunens och regionens verksamheter gemensamt beslutat att arbeta utifrån Backa barnet omfattas automatiskt av modellen.

Det innebär att barn och vårdnadshavare har tillgång till:

  • verksamheter som utifrån Behovskompassen har en gemensam grund och har barnets behov och rättigheter i fokus i allt de gör
  • ett hembesöksprogram där mödravård, barnhälsovård och föräldrastödjare tillsammans bidrar till en trygg start i livet
  • lättillgänglig information om var familjen kan vända sig vid behov av stöd
  • en Barnkontakt, som är den som familjen kan vända sig till gällande funderingar om barnets behov och situation
  • tillgång till tidigt och samordnat stöd utifrån det enskilda barnets behov och situation
  • möjlighet att vara delaktiga och påverka innehållet i stöd som erbjuds
  • barnets eget team där professioner samlas och gemensamt arbetar tillsammans med familjen för att hjälpa barnet och dess vårdnadshavare på bästa sätt och undvika att de behöver återberätta sin historia gång på gång
  • en Stödsamordnare som fungerar som spindeln i nätet och samordnar stödet när det finns behov av stöd från olika verksamheter
  • en gemensam Barnets plan som synliggör barnets behov, situation och stöd
  • ett tätare vävt skyddsnät som säkerställer att barnet inte hamnar i tomrum mellan verksamheterna

Upptäckare

Det är upp till varje vuxen att i sin roll som förälder, pedagog, sjuksköterska, polis m.fl. arbeta tillsammans för att främja, stödja och skydda varje barn, det kallar vi att vara Upptäckare. Att identifiera barnets behov och ta beslut om det stöd som sätts in ska ske så tidigt som möjligt.

Barnkontakt

Barnkontakten är första kontakten mellan familj och offentlig verksamhet. Barnkontakten kan ge information och råd samt svara på frågor gällande ditt barns hälsa och utveckling. Barnkontakten ansvarar för att upptäcka och hjälpa till utifrån de extra behov av stöd som barn kan ha och kan vid behov ta hjälp av andra verksamheter.

Stödsamordnare

Stödsamordnaren är familjens kontaktperson när det gäller samordnat stöd till barnet. Denna kontakt har till uppgift att samordna olika verksamheter och stödinsatser. Genom delaktighet hjälper Stödsamordnaren till att göra vägen till stöd tydlig och meningsfull för barn och familj. Tjänstens innehåll anpassas efter barnets behov och förutsättningar.

Till toppen av sidan