Kraften att verka tillsammans

Den röda tråden i Degerforsmodellen kan beskrivas som en cirkel.

Tanken med Degerforsmodellen är att alla föräldrar i Degerfors ska få möjlighet att möta andra föräldrar på naturliga mötesplatser.

Förhoppningen är att mötet mellan föräldrar ska bidra till att de känner sig stärkta i rollen som förälder och motiverade att göra ännu mer av det som är bra i deras föräldraskap. Forskning visar att en förälders kontakt med andra föräldrar leder till ökat välbefinnande hos barnet – föräldern får mer inblick i barnets liv och dess umgänge och kan även ta hjälp och stöttning av andra föräldrar.

Utöver familjestöd finns fokuserar Degerforsmodellen på samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Behovet av stöd är stort, men för att nå dessa barn och för att undvika att de inte hamnar ”mellan stolarna”, behövs mer och bättre samverkan mellan samtliga berörda parter och myndigheter.

Degerforsmodellen bygger på följande:

•Barnets bästa med utgångspunkt från barnkonventionen
•Friskfaktorer och tidiga insatser vilket enligt forskning kan uppväga riskfaktorer
•Rätt insatser och insatser av god kvalitet används för att uppnå ett bra resultat
•Framgångsrika investeringar kan kompletteras, men ska inte ersätta det generella utbudet
•Barn med omfattande problematik behöver ofta stöd under hela uppväxten

Till toppen av sidan