Anslut ditt hus rätt

På den här sidan kan du läsa mer om hur du ansluter ditt hus rätt till vatten-, dag- och spillvattensledningar och vad du ska göra om dina rör är felkopplade.

Många är idag omedvetna om hur deras hur deras hus är anslutet till dränering-, dag- och spillvatten. Men faktum är att det är du som fastighetsägare som bär ansvaret över att fastigheten är ansluten på rätt sätt. Har du riktigt otur kan felanslutet vatten leda till källaröversvämningar för både dig och din granne.

Bild som visar hur en fastighets ledningar ska vara kopplade till Degerfors kommuns nät

Bilden visar hur fastighetens ledningar ska vara kopplade till Degerfors kommuns nät. Allt hushållsspillvatten från exempelvis diskhoar och toaletter leds till den röda spillvattenledningen. Dag- och dräneringsvatten leds till den gröna dagvattenledningen via en dagvattenbrunn med sandfång.

Jag har felkopplade ledningar - vad ska jag göra?

Har du en eller flera felkopplade ledningar i din fastighet måste du åtgärda det så att ledningarna blir rätt kopplade.

Se också under respektive rubrik nedan för mer information.

Felkopplade stuprör

Felkopplade stuprör kan förses med utkastare för att leda bort vattnet till gräsmattan via exempelvis ränndalsplattor. För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen är det viktigt att vattnet leds tillräckligt långt och att gräsmattan lutar bort från huset.

Ett annat alternativ för stuprören är att samla upp vattnet i en regnvattenbehållare med bräddutlopp.

Bilden föreställer ett stuprör med ränndalsplattor

Felkopplade spygatter

Garagenedfarter och källartrappor är känsliga platser där dagvatten kan ställa till problem med översvämning. Här finns ofta en brunn, en så kallad spygatt, som ska leda undan vatten som rinner av från markytan. Även detta vatten ska avledas till dagvattenledningen eller avledas för infiltration på lämplig plats.

Källartrappa

Det kan räcka med ett du gjuter igen brunnen och monterar ett tak över källartrappan. Takutsprånget ska vara minst tio centimeter. Tänk även på att lägga kantsten runt trappan så att vattnet inte kan strömma ner över kanten. Om vatten ändå ansamlas nedanför trappan kan man installera en pump och pumpa vattnet till markytan eller leda det till en stenkista. Ifall det finns en dräneringsledning runt huset kan det också vara möjligt att koppla spygattvattnet till dräneringsledningen.

Garagenedfart

Garagenedfarter är känsliga konstruktioner som lätt kan översvämmas vid kraftiga regn. Om garaget inte längre används som garage kan du överväga att fylla igen nedfarten. Annars bör spygattvattnet pumpas för infiltration på lämpligt ställe (som en gräsmatta) eller till en dagvattenbrunn med sandfång. Om vatten rinner från gatan ner i garagenedfarten bör du kontakta väghållaren för att höra om det finns möjlighet att valla in nedfarten eller sätta kantsten som hindrar vattnet.

Felkopplad dränering

Dräneringsvatten ska antingen tas om hand inne på tomten eller ledas till en dagvattenbrunn på tomten för vidare avledning till dagvattenledningen i gatan. Ofta ligger dräneringsledningen på fastigheten lägre än dagvattenledningen i gatan. Då behöver dräneringsvattnet pumpas. Även om dräneringsledningen ligger högre än dagvattenledningen i gatan bör du pumpa ditt dräneringsvatten för att inte riskera fuktskador på husgrunden. Omkoppling av dräneringsvattnet betyder inte att du måste gräva upp runt hela huset och dränera om.

Bild på dagvattenbrunn och dräneringsbrunn
Till toppen av sidan