Avloppsvatten

Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor. Spillvatten är det som oftast associeras med avloppsvatten och består av vatten från våra hushåll, alltså disk-, toalett- och duschvatten, samt vatten från industrier.

Spillvattnet avleds till avloppsreningsverk eller annan reningsanläggning. Dagvattnet tas omhand på olika sätt, främst genom avledning till närmsta vattendrag.

Spillvatten

Spillvatten innehåller framförallt mycket näringsämnen och bakterier från vår avföring. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar.

I genomsnitt förbrukar vi ca 180 liter vatten per person och dygn. Det mesta vattnet släpper vi ut i avloppet efter ha förorenat det. Avloppsreningsverk renar vattnet innan det släpps ut i recipienterna, oftast i en sjö. Syftet med reningen är att avskilja fasta ämnen, organiska föreningar och fosfor från avloppsvattnet. Om du spolar ner giftiga ämnen i avloppsvattnet kan det förorena och förgifta våra sjöar och grundvatten, det kan också störa reningen i våra reningsverk och försämra slamkvalitén.

Dagvatten

Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till en dagvattenledning, i stället för till spillvattenledning, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Toaletten är ingen soptunna

En del av det som spolas ner i våra toaletter borde aldrig ha hamnat där. En mängd saker ställer till det i ledningarna och pumparna samt försvårar reningsprocessen. Det enda du får spola ner är det som kommer inifrån kroppen, så som: 

  • kiss
  • bajs
  • kräk
  • blod, samt
  • toalettpapper.

Hår ska du inte spola ner, mycket kan klibba fast i hår och långt hår ställer även till bekymmer i pumpstationerna.

Toalettpapper klarar vårt reningsverk av utan problem. Papperet löses nämligen upp i kontakt med vatten. Inget annat papper ska spolas ner.

  • tops
  • bindor
  • tamponger
  • kondomer
  • blöjor och annat skräp hör inte hemma i toaletten.

Skräpet orsakar bland annat dyra och besvärliga stopp i pumpstationer och ledningar.

Det är lätt att göra rätt, ha alltid en papperskorg i badrummet och på toaletten där du slänger ditt skräp.

Till toppen av sidan