Enskilt avlopp

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunens bygg- och miljönämnd. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att söka tillstånd för din avloppsanläggning och sedan för att anläggningen fungerar enligt tillståndsbeslutet.

Anmäla/ansöka av enskilt avlopp

Om du vill anlägga ett avlopp med vattentoalett eller ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning måste du söka tillstånd hos Bygg- och miljönämnden. Om du bara vill ändra en befintlig anläggning räcker det med en anmälan. Även i de fall du ska anlägga ett avlopp där bara BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) ska anslutas krävs en anmälan.

Anmälan eller ansökan görs via vår e-tjänst eller blankett, som du hittar här, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ska göras innan anläggningen påbörjas.

Till din anmälan/ansökan ska en situationsplan bifogas där byggnader, dricksvattenbrunnar, ledningar och avloppets placering (med slamavskiljare, efterföljande rening, provtagningsbrunn och ledningar) framgår. Du ska även markera placeringen för närmaste grannars dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar samt ange grundvattnets riktning. Du kan själv skriva ut en situationsplan över din fastighet via våran e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Varför åtgärda mitt dåliga avlopp?

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen utförs på rätt sätt.

Bygg- och miljönämndens roll är inte att ge förslag på val av teknik eller typ av anläggning. Utan nämndens uppgift är att pröva ansökningar och granska anmälningar samt ge råd och vägledning.

Avgift för prövning

För prövning av tillstånd och handläggning av anmälan tar miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen ut en avgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Godkänd anläggning

En godkänd avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Det finns olika typer av efterföljande rening, till exempel infiltration, markbädd eller minireningsverk.

Mer information

Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du matnyttig information, tips och råd när det gäller att anlägga enskilda avlopp.

Till toppen av sidan