Arvodesreglementen

Arvoden är en förmån som kommunen betalar till förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder Degerfors kommun som ordförande, vice ordförande eller förtroendevald med speciellt uppdrag för kommunen.

Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun

Arbetsutskottet i kommunstyrelsen bestämmer hur arvodesreglerna ska tolkas och användas. Det är kommunstyrelseneförvaltningen som sköter den dagliga administrationen. Reglerna gäller för de förtroendevalda som nämns i kommunallagen.

Reglernas syfte är att ge de förtroendevalda en rimlig ekonomisk ersättning för deras arbete. Varje förtroendevald måste själv se till att känna till reglerna och lämna nödvändig information så att reglerna kan följas.

Det är kommunstyrelsens uppgift att se över och uppdatera reglementet under mandatperioden vid behov. I början av varje mandatperiod ska kommunstyrelsen också kontrollera reglementet och göra ändringar om det behövs.

Årsarvoderad förtroendevald

Heltidsarvoderade politiker får ett årsarvode som betalas ut varje månad. En heltidsarvoderad politiker är en som tjänstgör minst 40 %.

Kommunen justerar arvodena för heltidsarvoderade den 1 januari varje år, baserat på genomsnittlig löneökning för anställda året innan.

Heltidsarvoderade politiker får också traktamente och reseersättning.

Fullmäktige bestämmer antal heltidsarvoderade och storleken på deras arvode i början av varje mandatperiod. Den totala tjänstgöringsgraden ska inte överstiga 290 %. Fullmäktige fastställer även fördelningen av tjänstgöringstiden mellan majoritet och opposition.

Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid får inte kompensation för förlorad arbetsinkomst eller förlorade pensions- och semesterförmåner. De har inte heller rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode. Detta gäller oavsett tidpunkt för sammanträdet eller förrättningen. Förtroendevalda som tjänstgör en betydande del av heltid (minst 40 % men inte heltid) får inte extra arvode för sammanträden eller förrättningar utanför den egna nämnden. Förtroendevalda på heltid har rätt till reseersättning enligt samma regler som andra förtroendevalda.

Sjukledighet och föräldraledighet

Om du är heltidsarvoderad i Degerfors kommun, kan du ta ledigt utan att förlora pengar. Det gäller också föräldraledighet, så länge du kan göra ditt politiska jobb. Om en årsarvoderad person inte kan utföra sina uppgifter på grund av sjukdom eller annat i mer än tre månader, ska personens arvode minska därefter.

Om du får föräldrapenning

Om du är heltidsarvoderad och får föräldrapenning, kan du inte få fullt arvode samtidigt. När heltidsarvoderade, ordföranden eller vice ordföranden tar föräldraledigt, kan kommunstyrelsen välja en tillfällig ersättare för en viss tid.

Kontorsmaterial och teknik

Du har rätt till saker som behövs för jobbet, som skrivare, dator och mobil.

Pension

För hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda gäller bestämmelserna i dokumentet ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” samt tillämpningsföreskrifter som beslutats av kommunfullmäktige.

Fasta arvoden

Ordförande i kommunfullmäktige, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen och i övriga nämnder, styrelser, förbund och övriga uppräknade organ arvoderas med så kallat fast arvode. Arvodenas storlek utgår från kommunstyrelsens ordförandes arvode. Arvodets räknas upp med samma procent som den genomsnittliga löneökningen i kommunen.

De fasta arvodena inkluderar inte sammanträdesarvoden eller andra typer av förrättningar där arvode utgår.

Förtroendevald som har fast arvode har rätt till milersättning och övriga ersättningar (ex ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensionsförmån m.m.) enligt gällande arvodesreglemente.

Förtroendevald som uppbär arvode enligt vad som följer nedan och som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger tre månader ska få avdrag på arvodet i motsvarande mån som frånvaron överstiger tre månader. Vid frånvaro som understiger tre månader ska arvodet inte reduceras.

Om en förtroendevald som är berättigad till årsarvode också har rätt till ett fast arvode, så ska det fasta arvodet anses ingå i årsarvodet.

Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvodet är uppdelat på två delar:

  • För sammanträden som är upp till fyra timmar långa utgår ett grundarvode.
  • För sammanträden som är längre än fyra timmar utgår ersättning för varje påbörjad timme med timarvode.

Sammanträdesarvode kan maximalt utgå för åtta timmar per dag. Lunch ingår inte i tiden för vilken sammanträdesarvode utgår.
Sammanträdesarvode utgår vid följande tillfällen:

  • Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse, övriga nämnder, utskott till kommunstyrelse och nämnder, revisorerna, beredningar och presidieträffar.
  • Utredningskommittéer och projektgrupper
  • Kurser och konferenser
  • Informationsmöten och studiebesök
  • Studieresor

Beslut om deltagande fattas av respektive nämnd/styrelse enligt respektive delgeringsordning.

Maximalt två sammanträdesarvoden per dag kan utbetalas även om den förtroendevalda har fullgjort uppdrag för olika nämnder/styrelser/organ.

Sammanträdesarvodet utbetalas till tjänstgörande ledamot och för de förtroendevalda som har insynsplatser i kommunstyrelsen (se reglemente för kommunstyrelsen). Ersättare som närvarar men ej tjänstgör har ej rätt till arvode eller ersättningar.

Jourhavande beslutsfattare inom socialnämnden

Gäller för den förtroendevald som under en begränsad period fatta beslut om vård enligt LVU och LVM. Gäller ej för förtroendevald som har ett arvode som motsvarar 40 % av heltid eller mer. För de som har jourtjänst utgår ett grundarvode per månad. Utöver arvodet så utgår även övriga ersättningar som ersättning för förlorad arbetsinkomst eller reseersättning vid de tillfällen som jourhavande beslutsfattare kallas in.

Arvode under röstmottagning, valdag och onsdagsräkning

Arvode till röstmottagare ska utgå med 2 500 kronor till ordföranden, 2 250 kronor till vice ordförande och 2 000 kronor till övriga röstmottagare.

Arvode på 120 kronor per person och timme ska utgå till de röstmottagare som tar emot förtidsröster. Arvode ska utbetalas för den tid som förtidsröstningen pågår samt en extra halvtimme för iordningställande av röstningslokal.

Arvode på 120 kronor per person och timme ska utgå till de röstmottagare som tar emot institutionsröster. Utöver arvodet ska en timmes extra arvode utbetalas för transporttid och iordningställande av institutionsröstningslokal.

Röstmottagare får ersättningar i övrigt enligt gällande arvodesreglemente.

Ersättningar

Den som kallat till sammanträde eller annan förrättning där sekreterare inte närvarar ska styrka deltagandet vid och syftet med sammankomsten för att arvoden och kompensation för förlorade inkomster/ersättningar ska kunna utgå.

Yrkande om kompensation för förlorad arbetsinkomst, förlorad sjukpenning, arbetslöshetsersättning, förlorad semesterförmån, resekostnader, barntillsynskostnader, vård av funktionsnedsatt eller svårt sjuk, funktionsnedsatt förtroendevald och för övriga kostnader ska framställas senast tre månader efter dagen för det sammanträde eller den förrättning till vilken förlusten hänför sig.

Inkommer begäran enligt ovan ett år efter att sammanträde hållits, betalas arvoden och kompensationer endast ut om kommunstyrelsen så beslutar.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Förtroendevald, med annan arbetsgivare än kommunen, som deltar i sammankomst som ger rätt till sammanträdesarvode har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Intyg från arbetsgivaren om förlorad arbetsinkomst ska lämnas till kommunen på särskild blankett.

Detta förfarande gäller också om den förtroendevalde denna dag har haft semester, kompledigt eller skulle arbeta natt.

För förtroendevald som har Degerfors kommun som arbetsgivare, gäller samma regler som ovan.

Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst har förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag, enligt följande:

Sjukpenningersättning från Försäkringskassan från 15:e dagen (årsinkomsten x 110 % / 365).

Timlön: resultatet ovan genom 12 genom 165.

Förtroendevald som får ersättning från a-kassa ska lämna intyg på särskild blankett om förlorad ersättning från a-kassan.

Förtroendevald som är egen företagare får ersättning för förlorad arbetsinkomst grundad på den senaste taxerade inkomsten. Om årets taxering visar sig vara högre än den taxerade inkomst som legat till grund för förlorad arbetsinkomst kommer mellanskillnaden att betalas ut.

Reseersättning

Kilometerersättning utgår till förtroendevalda som har 3 km eller mer från hemmet/arbetsplatsen till sammanträdeslokalen eller lokalen för en kurs/konferens. Ersättning utgår för resa tur och retur med egen bil. Arbetsresor som oavsett sammanträdet eller förrättningen ändå skulle ha företagits ersätts inte.

Resa med kollektivt färdmedel ersätts enligt samma regelverk som för resa med egen bil. Kvitto på resans kostnad ska bifogas ansökan om ersättning.

En särskild blankett finns för ansökan om reseersättning.

Reseersättningen följer de kommunanställdas avtal.

Färdtidsersättning

Förtroendevald som är berättigad till sammanträdesarvode är också berättigad till färdtidsersättning. Ersättningen utgår för restiden vid resa längre än 50 km förrättning för vilken det utgår sammanträdesarvode, t.ex. kurser, konferenser och studiebesök.

Färdtidsersättning utgår med samma summa som för anställda i kommunen.

Ersättning för kostnader för barntillsyn

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj. Barnet ska inte hunnit fylla 12 år under kalenderåret. Ersättning utbetalas med högst 150 kr/dag. Förtroendevald ska kunna styrka sina kostnader.

Ersättning betalas inte ut för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående. Ersättning utgår inte för tid då barn vistas i den kommunala barnomsorgen.

Ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas för särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som ersätts på annat sätt. Ersättningen gäller kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas med högst 300 kr/dag. Förtroendevald ska kunna styrka sina kostnader.

Ersättning för förlorade pensionsförmåner

Ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå enligt bestämmelserna i dokumentet ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med tillhörande tillämpningsföreskrifter.

Ersättning för förlorad semesterförmån

Förtroendevald som kan styrka förlorad semesterförmån har rätt till ersättning med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beloppet ska vara verifierat av arbetsgivaren. Löneavdrag för tjänstledighet medför inte alltid bortfall av semesterförmåner.

En förtroendevald som vill begära kompensation för förlorad semesterförmån, måste därför genom ett arbetsgivarintyg kunna visa att semesterlön har förlorats och hur stor förlusten är. Detta sker lämpligen vid intjänandeårets slut genom att ansökan om kompensation och arbetsgivarintyg lämnas till nämndens sekreterare.

Övriga kostnader

För andra utgifter utgår kompensation om den förtroendevalde kan styrka särskilda skäl för dem. Fråga om kompensation enligt denna paragraf prövas i varje enskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Borgerlig vigselförrättare

Arvodet till de borgerliga vigselförrättarna ska vara ett grundarvode per vigsel. Inga andra ersättningar ska utgå från Degerfors kommun i samband med vigsel. Arvodet till de borgerliga vigselförrättarna begränsas till att betalas ut maximalt 52 gånger per år och person.

Till toppen av sidan