Kommungemensam värdegrund

Degerfors kommuns värdegrund utgår från ledorden: Öppenhet, Service och Likabehandling.

  • Vi ska bemöta alla människor med öppenhet och respekt
  • Vår verksamhet utgår från samhällsuppdraget och bästa möjliga service till kommuninvånarna
  • Varje människa är en unik person med rättigheter och skyldigheter, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, politisk och religiös åskådning, funktionsvariation eller sexuell läggning.

Värdegrunden ska vara central i all verksamhet och ha kommuninvånarnas rättigheter i fokus. Barns bästa ska alltid beaktas.

För att leva upp till värdegrunden inom kommunens verksamheter ska vi gemensamt verka för engagemang, delaktighet och ägarskap hos alla medarbetare.

Till toppen av sidan