Ekonomisk planering och uppföljning

Här kan du läsa om hur kommunen planerar och följer upp sin ekonomi.

Detta är planeringen och uppföljningens olika delar:

 • planering av ekonomin genom budget för nästkommande år och plan för ytterligare två år, planeringen av budget revideras varje år
 • en samlad månadsuppföljning med helårsprognos fyra gånger om året
 • ett delårsbokslut efter sex månader
 • årsredovisning när året är slut.

Kommunens ekonomiska mål

Degerfors kommun har riktlinjer som beskriver hur kommunen ska arbeta med god ekonomisk hushållning, planering och uppföljning, hur roller och ansvar ska fördelas samt vilka ekonomiska mål kommunen har.

Resultatmål

 • resultatet ska över en treårsperiod uppgå till minst 1 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning


Finansieringsmål

 • ingen nyupplåning ska ske under mandatperioden för de objekt som finns upptagna i investeringsbudgeten
 • under mandatperioden 2015-2018 uppgår den samlade investeringsnivån till högst 120 mkr
 • soliditeten ska vid slutet av 2018 uppgå till minst 30 %
 • skattesatsen ska vara oförändrad, det vill säga 22,30 kr.

Leverantörsinformation

När Degerfors kommun handlar mot faktura ska köparen alltid uppge sin referenskod till leverantören. Referenskoden ska alltid finnas med på fakturan för att kommunen ska kunna ta emot den. Felaktiga fakturor returneras till leverantören.

Vi har en sidan om hur du fakturerar Degerfors kommun med mer information.

E-faktura

Vid e-fakturering till Degerfors kommun används standarden Svefaktura.

Möjligheten för Degerfors kommuns leverantörer att använda sig av elektronisk fakturering är frivillig att använda. Denna typ av fakturahantering ger besparingar i arbetsinsatser, ekonomi och miljö för såväl köpare som säljare.

För mer information, kontakta ekonomiavdelningen.

Degerfors kommun tar även emot fakturor via e-post och för korrekt hantering av fakturor som skickas in via e-post måste följande vara uppfyllt:

 • fakturan ska vara i filformatet PDF eller TIF
 • endast en faktura per bilaga (det vill säga flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil)
 • flera bilagor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att de har olika namn
 • mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor som skickas med post
 • e-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor, får ej överstiga 20 Mb
 • filnamnet får endast innehålla bokstäver a-z samt siffror
 • fakturan ska läggas in som bilaga till e-postmeddelande.
Till toppen av sidan