Bygglov

Du behöver bygglov om du ska bygga en ny fastighet eller bygga om eller till något på den du redan har. Du behöver ofta också bygglov om du vill ändra användningen av fastigheten och om du vill sätta upp skyltar på marken eller på fastigheten.

Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte göras på ett sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det du vill göra får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas. Därför behöver du ofta ett bygglov.

Men du behöver inte alltid söka bygglov. Vissa saker får du göra utan bygglov. Kontakta oss gärna för mer information. Tänk också på att du kanske behöver göra en anmälan även om du inte behöver bygglov, läs mer under anmälan.

Många som söker bygglov inför sommaren

Just nu är det många som kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen med frågor om bygglov och många ansökningar kommer in. Bygg- och miljönämnden har därför från och med maj månad förstärkt med ytterligare personalresurser.

Målsättningen är att kunna meddela bygglov senast 10 veckor efter att en komplett bygglovsansökan inkommit. För att kunna leva upp till denna målsättning kommer vår tillgänglighet att tvingas begränsas. Degerfors kommuns växel meddelar när byggnadsinspektör finns tillgänglig.

Åtgärder som kräver bygglov

 • bygga nytt
 • bygga till eller på
 • använda byggnaden för ett väsentligt nytt ändamål
 • för att ändra byggnaden så att det tillkommer ytterligare en bostad eller lokal
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller att byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt inom detaljplan (gäller inte en- och tvåbostadshus)
 • vissa typer av anläggningar (till exempel murar, plank, upplag, cisterner)
 • att sätta upp/ändra en skylt eller ljusanordning inom detaljplan. Tillstånd kan krävas utanför detaljplan, läs mer under skyltar och ljusanordningar.

När kan du börja bygga?

Du behöver alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet och du behöver också ha ett slutbesked när arbetet är slutfört

Du måste starta åtgärden inom två år och avsluta inom fem år från datum för beslut. Om tiden har gått ut måste du söka nytt bygglov

Vad kan mer krävas?

 • strandskyddsdispens behövs om du ska bygga inom 100 meter från någon sjö eller vattendrag
 • marklov behövs om markens höjdläge (inom detaljplan) ändras mer än ± 0,5 meter
 • rivningslov eller rivningsanmälan kan behövas om du ska riva en byggnad eller en del av byggnad.

Vad ska ingå i en bygglovsansökan?

 • ansökningsblankett
 • situationsplan över den plats där du tänkt bygga med byggnaden utritad, måttsatt och skalenlig
 • fasadritningar, måttsatta och skalenliga
 • planritning, måttsatt och skalenlig
 • sektionsritning, måttsatt och skalenlig
 • förslag på kontrollansvarig (behövs inte för alla ärenden, läs mer under ”Kontrollansvarig”).

Om du söker bygglov för en mindre tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, eller om du söker bygglov för en komplementbyggnad, ska du även skicka med de handlingar som behövs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked samtidigt med beslutet om bygglov. Du ska då även skicka med:

 • förslag till kontrollplan. Läs mer under ”Kontrollplan”, exempel på kontrollplaner finns där
 • andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, det kan vara till exempel konstruktionsritningar, hållfasthetsberäkningar, brandskyddsbeskrivning.

I vissa ärenden krävs inte alla ovanstående handlingar, tag kontakt med miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen för mer information.

I mer komplicerade ärenden ska erforderliga handlingar lämnas in senast till det tekniska samrådet.

Till toppen av sidan