Bygglov

Du behöver bygglov om du ska bygga en nytt eller bygga om eller bygga till något på den byggnad du redan har. Du behöver ofta också bygglov om du vill ändra användningen av byggnaden och om du vill sätta upp skyltar på marken eller på en byggnad.

Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte göras på ett sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det du vill göra får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas. Därför behöver du ofta ett bygglov.

Men du behöver inte alltid söka bygglov. Vissa saker får du göra utan bygglov men kan kräva att du gör en anmälan och inväntar startbesked, läs mer under anmälan.

Åtgärder som kräver bygglov

 • bygga nytt
 • bygga till eller på
 • använda byggnaden för ett väsentligt nytt ändamål
 • för att ändra byggnaden så att det tillkommer ytterligare en bostad eller lokal
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller att byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt inom detaljplan (undantag finns för en- och tvåbostadshus)
 • vissa typer av anläggningar (till exempel murar, plank, upplag, cisterner)
 • att sätta upp/ändra en skylt eller ljusanordning inom detaljplan. Tillstånd kan krävas utanför detaljplan, läs mer under skyltar och ljusanordningar.

När kan du börja bygga?

Handläggningstiden är högst 10 veckor efter att din ansökan bedömts vara komplett, vissa undantag kan förekomma. Du får ett skriftligt besked när din ansökan är komplett. Eftersom att ett lov får verkställas först efter fyra veckor så kan den totala tiden från att din ansökan är komplett till att du får börja bygga bli uppåt 14 veckor. Räkna med denna tid när du planerar ditt byggprojekt.

Du behöver alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet och du behöver också ha ett slutbesked när arbetet är slutfört.

Du måste starta åtgärden inom två år och avsluta inom fem år från datum för beslut. Om tiden har gått ut måste du söka nytt bygglov.

Vad kan mer krävas?

 • strandskyddsdispens behövs om du ska bygga inom 100 meter från någon sjö eller vattendrag, läs mer under strandskydd
 • marklov behövs om markens höjdläge (inom detaljplan) ändras mer än ± 0,5 meter
 • rivningslov eller rivningsanmälan kan behövas om du ska riva en byggnad eller en del av byggnad.

Vad ska ingå i en bygglovsansökan?

 • ansökningsblankett
 • situationsplan över den plats där du tänkt bygga med byggnaden utritad, måttsatt och skalenlig
 • fasadritningar, måttsatta och skalenliga
 • planritning, måttsatt och skalenlig
 • sektionsritning, måttsatt och skalenlig
 • förslag på kontrollansvarig (behövs inte för alla ärenden, läs mer under ”Kontrollansvarig”).

Om du söker bygglov för mindre åtgärder som till exempel tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, eller om du söker bygglov för en komplementbyggnad, ska du även skicka med de handlingar som behövs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked samtidigt med beslutet om bygglov. Du ska då även skicka med:

 • förslag till kontrollplan. Läs mer under ”Kontrollplan”, exempel på kontrollplaner finns där
 • andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, det kan vara till exempel konstruktionsritningar, hållfasthetsberäkningar, brandskyddsbeskrivning.

I vissa ärenden krävs inte alla ovanstående handlingar, tag kontakt med miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen för mer information.

I mer komplicerade ärenden ska erforderliga handlingar för startbeskedet lämnas in senast till det tekniska samrådet.

Till toppen av sidan