Bygglovsbefriade åtgärder

Observera att det som uppförs ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns, annars krävs berörd grannes medgivande. Får man inte grannens medgivande får man söka bygglov och då avgör bygg- och miljönämnden om grannen påverkas för mycket eller om man kan få bygglov.

Åtgärder som inte kräver bygglov

För en- eller tvåbostadshus och till dem tillhörande fristående uthus, garage, och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det inte bygglov för att:

 • anordna skyddade uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det
 • anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det
 • i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 m², så kallade friggebodar. Höjden till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Placeringen får inte vara närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det
 • färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Åtgärden får inte väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär eller strida mot den detaljplan som gäller för området. Hör av dig till miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen så gör vi en bedömning om så är fallet

För ett en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att:

 • uppföra eller bygga till en byggnad så att den blir en så kallad Attefallsbyggnad. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked.

Detta gäller för en Attefallsbyggnad:

 • uppförande av en friliggande komplementbyggnad på 30 m² byggnadsarea (den area byggnaden upptar på marken) med högst 4 m nockhöjd. Byggnaden kan vara en carport, en gäststuga eller ett förråd, men den kan också vara en komplett bostad (komplementbostadshus) som då ska ha alla funktioner som krävs i en bostad och som ska vara tillgänglig för rörelsehindrade och isolerad
 • måste uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, inom 30-35 meter
 • får inte byggas närmare järnväg än 30 meter räknat från spårets mitt
 • får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det
 • om byggnaden ska användas som komplementbostadshus ska alla gällande byggregler följas precis som för en vanlig bostad. Då krävs i de flesta fall en kontrollansvarig samt en omfattande kontrollplan.

Observera att de så kallade attefallshus INTE är undantagna från strandskyddsbestämmelserna.

 • tillbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea (summan av arean av alla våningsplan mätt till utsida vägg)
 • tillbyggnad med högst två takkupor, kuporna får högst uppta halva takfallets längd. Om byggnadens bärande delar berörs måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar arbetet.


För enbostadshus dock ej komplementbostadshus dessutom:

 • du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Innan du börjar måste du göra en anmälan och få ett startbesked
 • anordna parkeringsplats utomhus avsedd uteslutande för fastighetens behov
 • ställa upp högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som placeras i omedelbar närhet till bostadshuset. Uppställningen får inte vara permanent, den ska vara av säsongskaraktär. Placeringen får inte vara närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger detta
 • göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel. Undantaget från lovplikten gäller endast inom detaljplanelagt område. Det finns ingen begränsning i storlek och höjd men tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Om berörd granne eller grannar nekar en placering närmare gränsen än 4,5 meter får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Berörda grannar bör medverka vid utsättningen om tveksamheter finns kring fastighetsgränsens läge.

Du kan behöva söka bygglov ändå

Undantaget från lovplikten gäller inte om åtgärderna vidtas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Du kan behöva göra en anmälan

Observera att det finns fler åtgärder som är anmälningspliktiga och kräver ett beslut om startbesked innan åtgärden får påbörjas. Om det i samband med ovanstående åtgärder innebär att till exempel byggnadens bärande delar berörs eller om en eldstad ska installeras behöver du göra en anmälan. Läs mer under "anmälan".

Du kan behöva söka strandskyddsdispens

Om en åtgärd vidtas inom 100 meter från någon sjö eller vattendrag kan åtgärden kräva en strandskyddsdispens trots att bygglov inte krävs. Det finns även undantag från strandskyddet för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad. Läs mer under ”Strandskydd”.

Till toppen av sidan