Ventilationskontroll (OVK)

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader ska byggnadens ägare se till att det utförs funktionskontroll av ventilationssystem (OVK).

Funktionskontroll

Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, eller vid ombyggnad av ett befintligt ventilationssystem, ska funktionskontroll utföras. Befintliga byggnader, utom småhus, ska kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar, med intervaller som anges i Boverkets regler 1994:40 (se tabell nedan). Observera att rena industrinlokaler hanteras som en arbetsmiljöfråga, men att kontors- och personalutrymmen ska kontrolleras.

Besiktningsintervall

Skriv tabellbeskrivning här

Byggnader och typ av
ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknandebyggnader.
Oavsett ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor
i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor
i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation*


 

S-ventilation — självdragsvetilation
F-ventilation — fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation — fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation — F-vetilation med värmeåtervinning
FTX-vetilation — FT-vetilation med värmeåtervinning

* Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk.
Ingen återkommande besiktning

Vem får utföra kontrollen?

Kontrollen ska utföras av godkänd kontrollant, dvs kontrollanten ska vara riksbehörig eller ha lokalt godkännande.

Första och återkommande besiktning

Vid den första besiktningen ska följande kontrolleras:

  • att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter
  • att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet
  • att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande besiktning

Vid de återkommande besiktningarna ska kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk samt att kraven enligt punkterna 2-4 ovan är uppfyllda.

Besiktningsprotokoll

Vid varje besiktning ska protokoll föras. I protokollet ska resultatet av kontrollen antecknas. Funktionskontrollanten ska skicka in ett protokoll till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Om funktionskontrollanten meddelar anmärkning, ska byggnadens ägare snarast möjligt avhjälpa påtalade brister. Protokoll från ombesiktning ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Intyg över genomförd besiktning ska anslås på väl synlig plats i byggnaden.
Ett protokoll per system ska in lämnas.

Till toppen av sidan