Anmälan

Alla åtgärder kräver inte bygglov men det kan ändå krävas en anmälan och ett startbesked för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller vissa krav.

Handläggning av en anmälan är densamma som för ett bygglov men handläggninsgtiden är kortare.

Handläggningstiden är högst 4 veckor efter att din anmälan bedömts vara komplett, vissa undantag
kan förekomma. Du får ett skriftligt besked när din anmälan är komplett. Ett startbesked är giltigt i 2 år från beslutsdatum.

Åtgärder som kräver anmälan

 • du uppför eller bygger till ett så kallat attefallshus (max 30 m²)
 • du ändrar en komplementbyggnad (attefallshus) som innebär att den blir ett komplementbostadshus (max 30 m²)
 • gör en mindre tillbyggnad på högst 15 m² (attefallstillbyggnad)
 • du bygger takkupor på ett en- och tvåbostadshus och byggnadens bärande delar berörs
 • du ändrar en byggnad som innebär att konstruktionen av bärande delar berörs
 • du installerar eller gör en väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • du gör en installation eller väsentligt ändrar en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • du inreder ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • du river en byggnad eller del av byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplan
 • du gör en ändring av en byggnad så det väsentligt påverkar brandskyddet
 • du ska underhålla en byggnad med särskilt bevarandevärde
 • du gör en nybyggnad eller väsentlig ändring av ett mindre vindkraftverk.


När du gör en anmälan för en åtgärd av enklare karaktär till exempel en mindre tillbyggnad där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig ska du skicka in de handlingar som krävs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked direkt.

Vad ska ingå i en anmälan?

 • anmälningsblankett
 • teknisk beskrivning
 • situationsplan över den plats där du tänkt bygga med byggnaden utritad, måttsatt och skalenlig
 • fasadritningar, måttsatta och skalenliga
 • planritning, måttsatt och skalenlig
 • sektionsritning, måttsatt och skalenlig
 • förslag på kontrollansvarig (behövs inte för alla ärenden, läs mer under ”Kontrollansvarig”)
 • förslag till kontrollplan. Läs mer på sidan Kontrollplan
 • andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, det kan vara till exempel konstruktionsritningar, hållfasthetsberäkningar, brandskyddsbeskrivning
 • i vissa ärenden krävs inte alla ovanstående handlingar, tag kontakt med bygg- och miljökontoret för mer information.

Om du ska installera en eldstad och/eller rökkanal ska du läsa under ”Kaminer och eldstäder” för att se vad du behöver skicka in för handlingar.

I mer komplicerade ärenden ska erforderliga handlingar lämnas in senast till det tekniska samrådet.

En beskrivning av de olika ritningstyperna och exempel på dessa hittar du under ”Ritningar”.

När kan du börja bygga?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet och du måste alltid ha ett slutbesked när arbetet är slutfört. Läs mer om detta under ”Startbesked” och ”Slutbesked”.

Hur gör jag anmälan?

Vi har en gemensam blankett för lov och anmälan. Du hittar blanketten för anmälan på sidan e-tjänster och blanketter.

Om en kontrollansvarig krävs ska dennes namn och adress anges redan i ansökan om bygglov

Du är välkommen att ringa eller titta in till oss för att få hjälp med blanketten.

Till toppen av sidan