Handläggningsprocess

När du skickar in en ansökan om bygglov eller anmälan startar en lång och många gånger lite invecklad process. Här kan du läsa om de olika delarna i processen i den ordning de sker.

Ansökan skickas in

Handläggningsprocessen börjar när du skickar in en ansökan om bygglov eller anmälan till oss. Många gånger kan det vara bra om du först varit i kontakt med oss innan du skickar in din ansökan.

Vi handlägger ärendena i den ordning de kommer in.

Handläggningsprocessen för en anmälan är likadan som för ett bygglov förutom att inget beslut om lov tas.

Granskning och beslut om bygglov och/eller startbesked

När din ansökan om bygglov kommit in till oss har vi tio veckor på oss att granska den och fatta beslut. För ett anmälningsärende ska ett beslut fattas inom fyra veckor om det inte är ett ärende av större vikt eller av principiell betydelse, tidsfristen är då åtta veckor. Om din ansökan inte är komplett när den kommer in till oss kommer vi skicka en begäran om komplettering till dig. Handläggningstiden börjar räknas först från det datum då vi fått in en komplett ansökan. Vi har normalt löpande kontakt med dig under ärendets gång.

Om vi inte får in en komplett ansökan efter att vi begärt komplettering kan vi komma att avvisa ärendet.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden för bygglov med ytterligare tio veckor, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid!

När vi är färdiga med granskningen av din ansökan om bygglov får du ett beslut, antingen att vi beviljar eller avslår din ansökan.

För ärenden av enklare karaktär, till exempel förråd, farstukvist, carport eller mindre tillbyggnad där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig kan du oftast få beslut om bygglov och startbesked samtidigt.

Gäller det en anmälan av enklare karaktär där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig får du ett beslut om startbesked.

Efter beslutet får du också en faktura på den beräknade avgiften som du ska betala. Läs mer under avgifter och taxor.

Du kan överklaga ett beslut om bygglov/startbesked som vi tagit.

Hur vinner beslutet laga kraft?

När vi beslutat om bygglov måste vi normalt delge beslutet till de som eventuellt haft invändningar (berörda grannar och andra sakägare). Vi måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikes tidningar senast dagen efter att vi beviljat lovet.

De som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar.

Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Tekniskt samråd

Efter att du fått ett beslut om bygglov kommer vi att kalla till ett möte, ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig delta. För enklare ärenden behövs dock inget tekniskt samråd. Vad som diskuteras under samrådet kan du läsa mer om under tekniskt samråd.

Startbesked - Nu kan du börja bygga

Om vi efter att ha hållit det tekniska samrådet bedömer att ditt bygge uppfyller alla lagkrav, och om alla handlingar som behövs är inlämnade, får du normalt ett startbesked.

Det är först när du får ett startbesked som du får påbörja själva byggandet. Om du börjar innan du fått startbesked blir du tvungen att betala byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften varierar med vilken överträdelse som skett, men att "bygga svart", starta innan startbesked meddelats eller ta en byggnad i bruk innan man fått slutbesked riskerar att bli en kostsam historia.

I startbeskedet du får fastställs kontrollplanen som vi diskuterat på det tekniska samrådet. I startbeskedet står också vilka eventuella villkor du måste uppfylla innan du får börja bygga. Läs mer under "Startbesked".

Arbetsplatsbesök

När ditt bygge varit i gång en tid ska vi enligt plan- och bygglagen göra ett arbetsplatsbesök på ditt bygge. Normalt kommer vi på minst ett arbetsplatsbesök under byggtiden, ibland fler. Hur många arbetsplatsbesök vi ska göra bestäms på det tekniska samrådet och står också i ditt startbesked.

Under arbetsplatsbesöket tittar vi bland annat på att ditt bygge följer kontrollplanen.

För enklare ärenden behövs inget arbetsplatsbesök. Det bestäms i så fall under det tekniska samrådet. Om ärendet inte kräver ett tekniskt samråd så behövs heller inget arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

Om ett tekniskt samråd har hållits i ett ärende ska normalt också ett slutsamråd hållas för en genomgång innan slutbesked meddelas. Detta görs när ditt bygge börjar bli färdigt. Ett slutsamråd är ett möte som byggherren, kontrollansvarig och andra som kommunen anser bör vara med, ska närvara vid.Slutsamrådet hålls vanligtvis på byggarbetsplatsen, och under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som kontrollansvarig gjort och tittar på om byggandet skett enligt kontrollplanen.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet/anmälan, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och vi inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig.

När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Gör du det innan du fått slutbeskedet blir du tvungen att betala byggsanktionsavgift.

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som du behöver åtgärda, eller om vi bedömer att det behövs en kontroll senare, så kan vi meddela ett så kallat interimistiskt slutbesked. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden innan det riktiga slutbeskedet kommer. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked. Läs mer under ”Slutbesked”.

Till toppen av sidan