Strandskydd

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Det gäller 100 meter från stranden både på land och i vatten. Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga strandskyddet upp till 300 meter.

Därför är det viktigt att du kollar om du måste söka dispens från strandskyddet när du tänker göra någon åtgärd i närheten av vatten. Att göra åtgärder i vatten kan även kräva tillstånd för vattenverksamhet från länsstyrelsen.

Blankett: Strandskyddsdispens Pdf, 233.1 kB.

Vad förbjuder strandskyddet?

Strandskyddet innebär till exempel att det är förbjudet att:

 • bygga nytt
 • ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder
 • utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten (genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter)
 • gräva eller förbereda byggnationer
 • uppföra anläggningar eller anordningar (till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser) i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten
 • ingreppen får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter. Man får inte utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits i enlighet med till exempel miljöbalken.

Särskilda skäl för dispens

Kommunen kan ge dispens från strandskyddet om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen prövar alla dispenser som kommunen ger.

Som särskilda skäl vid prövningen – av upphävande eller dispens från strandskyddet – får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

eller om området ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och bostadshuset ska uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus eller åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden. Du kan läsa mer i kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen (TÖP) om landsbygds­utveckling i strandnära läge (LIS).

Observera att även om man har ett sådant här särskilt skäl för dispens, får det man vill göra inte heller försämra allmänhetens tillgång till strandområden eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.

Vad ska ansökan om strandskydd innehålla?

När du söker strandskyddsdispens ska du skicka in:

 • ansökan om strandskyddsdispens
 • översiktskarta
 • fotografier på platsen
 • situationsplan

Upphävande av strandskyddet

Vid små sjöar och vid ett litet vattendrag har Länsstyrelsen möjlighet att upphäva strandskyddet.

 • små sjöar - de som är omkring 1 hektar
 • litet vattendrag – de som är omkring 2 meter eller smalare vid normalt vattenstånd.


Bedömning görs i varje enskilt fall. Läs mer om det på Naturvårdsverkets hemsida .

Andra tillstånd för vattenverksamhet

Förutom strandskyddsdispens kan det även behövas tillstånd för vattenverksamhet. Tillstånd för vattenverksamhet söks hos länsstyrelsen. För mer info se länsstyrelsens hemsida.

Exempel på vanliga vattenverksamheter är:

 • anläggning av dammar, pirar, bryggor som pålas fast
 • vägtrummor
 • erosionsskydd i vattendrag
 • broar
 • grävning och muddring
 • rensning i vattendrag
 • dikning
 • uttag av vatten för till exempel bevattning
 • utläggning av undervattenskablar
 • bortledning av grundvatten
 • vattennivåreglering i sjöar.
Till toppen av sidan