Olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Vad händer med en anmälan?

Anmälan diarieförs när den kommer in och tilldelas en handläggare. Först granskas åtgärden om den är olovlig, det vill säga om den kräver något lov eller tillstånd. Därefter kontrollerar vi om lov och tillstånd finns. Om åtgärden inte kräver lov eller tillstånd eller att ett sådant redan finns, tas ett beslut om att inte ingripa.

Om åtgärden bedöms som olovlig skickas ett brev till fastighetsägaren (alternativt tomträttshavaren). I brevet bifogas anmälan och fastighetsägaren ges tillfälle att förklara vad som hänt, avsetts och gjorts. I vissa fall har handläggaren redan i detta skede, gjort en bedömning om det som uppförts, kan beviljas lov för i efterhand eller om det inte är möjligt.

Om det uppförda kan beviljas lov i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning där eventuella sakägare hörs. Vid lov i efterhand kan byggsanktionsavgifter tillkomma.

Om det uppförda inte kan beviljas lov i efterhand, kan byggnadsnämnden kräva att det som uppförts olovligt återställs till ursprungligt skick, exempelvis riva det man byggt utan lov. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera problemet som anmälts.

Som anmälare får du ta del av de beslut som tas i ärendet under förutsättning att du lämnat ditt namn och adress. Det kan dröja lång tid innan beslut tas eftersom dialog med den anmälde alltid sker först för att de ska få möjlighet till rättelse. Önskar du som anmälare få veta vad som hänt i ärendet innan ett beslut fattas behöver du därför själv kontakta miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen.

Byggsanktionsavgifter

Vid olovligt byggande kan vi ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att det olovligt uppförda återställs. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. På Boverkets hemsida kan du själv räkna ut hur stor en byggsanktionsavgift kan bli för olika åtgärder.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan byggnadsnämnden inte ingripa eller begära rättelse. Det innebär inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Den enda byggåtgärden som inte har någon preskriptionstid är om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Om en sådan ändring görs kan man ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen.

Till toppen av sidan