Skyltar och ljusanordningar

Om du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov. 

Du kan även behöva söka tillstånd för att sätta upp skyltar utanför detaljplanerat område om skylten ska vara uppsatt närmare än 50 meter från en väg. Sådant tillstånd söker du hos Länsstyrelsen eller hos Trafikverket om skylten ska vara inom själva vägområdet. Läs mer på Trafikverkets hemsida om vad som gäller för uppsättning av skyltar vid vägar.

Vad räknas som skylt?

Som skylt räknas en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Det krävs dock inte bygglov för:

 • en skylt vars area är högst 1,0 m²
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m²
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

De två första punkterna gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vad räknas som ljusanordning

Det finns olika typer av ljusanordningar och de vanligaste är förmodligen gatubelysning och strålkastare på exempelvis parkeringsplatser, industriområden och liknande platser. Även belysning på fasader eller skyltar är att betrakta som ljusanordningar. Även dekorationsbelysning på konstverk eller på träd i en park är en form av ljusanordning.

Det krävs bygglov för att för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om:

 • den avsedda användningen av ljusanordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen
 • anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vad ska ansökan innehålla?

När du ansöker om lov för skylt eller ljusanordning inom detaljplanerat område ska du skicka in:

 • ansökningsblankett
 • situationsplan eller fasadritning som visar var skylten/ljusanordningen ska placeras
 • detaljritning av skylten, där du redovisar måttsättning, material och färg
 • förslag till kontrollplan. Läs mer under sidan "kontrollplan".

När får jag sätta upp min skylt?

För att få påbörja arbetet måste du alltid ha ett startbesked och ett slutbesked efter avslutat arbete. Läs mer om detta under "Startbesked" och "Slutbesked".

Till toppen av sidan