Slutbesked

Innan du kan flytta in eller börja använda en byggnad måste du invänta ditt slutbesked från bygg- och miljönämnden.

När får jag slutbeskedet?

När vi fått in kontrollplanen och övrigt underlag som krävs så prövar vi snarast om vi kan ge dig ett slutbesked. Om det finns skäl för oss att ingripa handlägger vi även detta snarast.

Vad krävs för ett slutbesked?

När alla handlingar som krävts in för ditt projekt, t ex underskriven kontrollplan, besiktningsintyg med flera har lämnats in till oss ska du få ett skriftligt slutbesked.

Har vi haft tekniskt samråd kallar vi även till ett slutsamråd där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för slutbesked.

Vad händer på ett slutsamråd?

Oftast anordnas slutsamrådet på byggarbetsplatsen. Förutom representant från bygg- och miljönämnden ska byggherren och den kontrollansvarige närvara.

Utöver hur kontrollplanen har följts så går vi igenom och kontrollerar att andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts. Finns det ingenting att anmärka på så skriver vi ut ett slutbesked efter slutsamrådet.

Vad händer om det finns brister?

Ett slutbesked kan ibland ges trots att brister finns. Om bristerna är små kan dessa istället anges som anmärkningar på slutbeskedet.

Om någon brist inte är försumbar kan vi ändå ge ett slutbesked som då är beroende av att bristen rättas till eller att en viss kontroll görs i ett senare skede. Detta kallas för ett interimistiskt slutbesked (tillfälligt slutbesked).

Om det behövs, ska det i ett sådant slutbesked framgå vilka möjligheter som finns för att ta byggnadsverket i bruk. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är genomförd ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked.

Exempel på sådana kontroller är uppföljande energikontroll eller mätning av radon eftersom detta genomförs under vinterhalvåret.

Till toppen av sidan