Kontrollplan

För alla åtgärder som kräver lov eller anmälan behöver du som byggherre se till att det lämnas in ett förslag till kontrollplan.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett levande dokument som ska användas under hela produktionstiden.
I kontrollplanen redovisar man vilka kontroller som ska göras, hur de ska kontrolleras, mot vad de ska kontrolleras och vem som utför kontrollen.

Man kan se kontrollplanen som en checklista och syftet är kvalitetssäkra byggnationen eller installationen och se till så att samhällets lagar och regler uppfylls.

Ändringar i plan- och bygglagen den 1 augusti 2020

Den 1 augusti 2020 träder ändringar för bygg- och rivningsavfall i kraft. Ändringarna innebär att:

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
  • Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.
  • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.
Till toppen av sidan