Kontrollplan

För alla åtgärder som kräver lov eller anmälan behöver du som byggherre se till att det lämnas in ett förslag till kontrollplan. I ärenden med teknsikt samråd är det den kontrollansvarige som hjälper dig med att ta fram en kontrollplan.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett levande dokument som ska användas under hela produktionstiden.
I kontrollplanen redovisar man vilka kontroller som ska göras, hur de ska kontrolleras, mot vad de ska kontrolleras, när de ska kontrolleras och vem som utför kontrollen. Kontrollplanen ska även innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. En kontrollplan ska baseras på en riskbedömning, du kan läsa mer om riskbedömning och kontrollplan på boverket.se.

Man kan se kontrollplanen som en checklista och syftet är kvalitetssäkra byggnationen eller installationen och se till så att samhällets lagar och regler uppfylls.

Till toppen av sidan